تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[VB.NET] حدثت مشكلة اثناء تحديث فيجوال بيسك
#1
المشكلة تكون في موقع التخزين البيانات

المشكلة ظهرت في البرنامج :

كود :
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Data.OleDb.OleDbException (0x80004005): The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship.  Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again.
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
  at Rent_Schedule.Form5.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) in E:\my project\Complete Project\Rent Schedule\Rent Schedule\Form5.vb:line 60
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1073.0 built by: NETFXREL3STAGE
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Rent Schedule
   Assembly Version: 1.0.0.0
   Win32 Version: 1.0.0.0
   CodeBase: file:///E:/my%20project/Complete%20Project/Rent%20Schedule/Rent%20Schedule/bin/Debug/Rent%20Schedule.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
   Assembly Version: 10.0.0.0
   Win32 Version: 14.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1068.2 built by: NETFXREL3STAGE
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Data
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Transactions
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
System.Configuration
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Numerics
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
AccessToAccess
   Assembly Version: 1.0.0.0
   Win32 Version: 1.0.0.0
   CodeBase: file:///E:/my%20project/Complete%20Project/Rent%20Schedule/Rent%20Schedule/bin/Debug/AccessToAccess.DLL
----------------------------------------
Microsoft.ReportViewer.WinForms
   Assembly Version: 12.0.0.0
   Win32 Version: 12.0.2402.20
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ReportViewer.WinForms/12.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
----------------------------------------
Microsoft.ReportViewer.Common
   Assembly Version: 12.0.0.0
   Win32 Version: 12.0.2402.20
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ReportViewer.Common/12.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ReportViewer.Common.dll
----------------------------------------
Microsoft.SqlServer.Types
   Assembly Version: 12.0.0.0
   Win32 Version: 2014.0120.2000.08 ((SQL14_RTM).140220-1752)
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.Types/12.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.Types.dll
----------------------------------------
Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel
   Assembly Version: 12.0.0.0
   Win32 Version: 12.0.2402.20
   CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel/12.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

الاكواد لتتخزين او حفظ البيانات :

كود :
Using conn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\Database1.accdb;Persist Security Info=False;")
           conn.Open()
           For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows
               If row.Cells(0).Value Is Nothing Then Exit For
               Dim sql As String =
                   "INSERT INTO [Rent]" &
                   "( Cus_ID, Cus_Name, Cus_Private_Number, Cus_Address, Cus_Car, Cus_Telephone_Number, Cus_Balance, Equ_Name, Equ_Price, Equ_Qantity, Rent_Date )" &
                   "VALUES" &
                   "( @Cus_ID, @Cus_Name, @Cus_Private_Number, @Cus_Address, @Cus_Car, @Cus_Telephone_Number, @Cus_Balance, @Equ_Name, @Equ_Price, @Equ_Qantity, @Rent_Date )"
               Using cmd As New OleDbCommand(sql, conn)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_ID", ComboBox1.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Name", TextBox1.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Private_Number", TextBox2.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Address", TextBox3.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Car", TextBox4.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Telephone_Number", TextBox5.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Cus_Balance", TextBox6.Text.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Equ_Name", row.Cells(0).Value.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Equ_Price", row.Cells(1).Value.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Equ_Qantity", row.Cells(2).Value.ToString)
                   cmd.Parameters.AddWithValue("@Rent_Date", DateTimePicker1.Value.ToString)
                   cmd.ExecuteNonQuery()
               End Using
           Next
           conn.Close()
       End Using
       MessageBox.Show("We have been successfully Date", "Congratulations", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
   End Sub
ماهو الخطأ بالضبط رغم ان هذا الكود شغال قبل 100% وبعد التحديث البرنامج ظهرت لي هذا الخطأ
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:
#2
حسب اللي فهمته من الرسالة (والاخوة ان شالله يساعدونا)
ان الكود تسبب بتكرار مفتاح اساسي اي الذي لا يتكرر او في شي من العلاقات.

تاكد حتى تجد الحل الاكيد.
كل مااعرفه في البرمجة تجدونه هنا
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:
#3
تم معرفة الخطأ وتم اصلاحة وشكرا لكم
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة: سعود , سعود
#4
(09-04-16, 09:30 AM)0theghost0 كتب : تم معرفة الخطأ وتم اصلاحة وشكرا لكم

الحمدلله .. ممكن تقول ماهو الخطا.
كل مااعرفه في البرمجة تجدونه هنا
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:
#5
مساحمة اخي الفاضل نسيت اخبركم ماهو الخطأ
الخطأ انه اذا قمت بكتابة اي شيء باللغة العربية لايقوم بتسجيل الرصيد وانما فقط يقوم بطباعته فقط هذا هو الخطأ البسيط وجاري التعديل عليه ليقبل التسجيل الرصيد حتى لو قمت بكتابة باللغة العربية في داتا قريد فيو
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  مشكلة في عرض التقرير بعد التحويل الي ملف تنفيذي mo93 5 74 منذ 10 ساعة مضت
آخر رد: sendbad100
  [سؤال] سؤااااااااااااااال في الفيجوال بيسك Ahmed jroup 3 63 أمس, 04:52 AM
آخر رد: silverlight
  مشكلة فى جعل label شفاف بعد استخدام label1.BringToFront الماجيك مسعد 7 125 20-10-17, 01:21 PM
آخر رد: الماجيك مسعد
  [VB.NET] تصحيح مشكلة في المشروع dubai.eig 2 46 17-10-17, 12:41 PM
آخر رد: dubai.eig
  مشكلة تظهر في البرنامج بسبب الداتا بيس اكسس khaled12345 2 63 16-10-17, 07:41 AM
آخر رد: khaled12345
  مشكلة في قراءة قيمة من الريجستري سعود الشامان 14 274 13-10-17, 07:30 PM
آخر رد: سعود الشامان
  [VB.NET] استفسار :- تحديث ال TEXTBOX dubai.eig 8 157 10-10-17, 07:03 PM
آخر رد: dubai.eig
Wink [VB.NET] مشكلة الكرستال ريبورت 13 مصمم الدوادمي 1 71 07-10-17, 09:07 PM
آخر رد: أحمد النجار
  [سؤال] مشكلة عدم حفظ التعديلات في vb.net Salih Mohammad 8 107 07-10-17, 05:19 PM
آخر رد: Salih Mohammad
Thumbs Up [C#.NET] من فضلكم انا عاوز اعمل برنامج تنفيذ الاوامر الصوتيه والتحدث بالفيجوال بيسك ahmed kamal 0 59 04-10-17, 11:34 PM
آخر رد: ahmed kamal

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم