تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[VB.NET] طريقىة استخدام هذا المديول واستدعاؤه في الفورم
#1
كود :
Option Explicit On
Option Strict On

Namespace Barcodes
  Public Class Barcode39
     Private Const WIDEBAR_WIDTH As Short = 2
     Private Const NARROWBAR_WIDTH As Short = 1
     Private Const NUM_CHARACTERS As Integer = 43

     Private mEncoding As Hashtable = New Hashtable
     Dim mCodeValue(NUM_CHARACTERS - 1) As Char

     'Additional properties
     Public ShowString As Boolean
     Public IncludeCheckSumDigit As Boolean
     Public TextFont As New Font("Courier New", 7)
     Public TextColor As Color = Color.Black

     Public Sub New()
        '        Character, symbol
        mEncoding.Add("*", "bWbwBwBwb")
        mEncoding.Add("-", "bWbwbwBwB")
        mEncoding.Add("$", "bWbWbWbwb")
        mEncoding.Add("%", "bwbWbWbWb")
        mEncoding.Add(" ", "bWBwbwBwb")
        mEncoding.Add(".", "BWbwbwBwb")
        mEncoding.Add("/", "bWbWbwbWb")
        mEncoding.Add("+", "bWbwbWbWb")
        mEncoding.Add("0", "bwbWBwBwb")
        mEncoding.Add("1", "BwbWbwbwB")
        mEncoding.Add("2", "bwBWbwbwB")
        mEncoding.Add("3", "BwBWbwbwb")
        mEncoding.Add("4", "bwbWBwbwB")
        mEncoding.Add("5", "BwbWBwbwb")
        mEncoding.Add("6", "bwBWBwbwb")
        mEncoding.Add("7", "bwbWbwBwB")
        mEncoding.Add("8", "BwbWbwBwb")
        mEncoding.Add("9", "bwBWbwBwb")
        mEncoding.Add("A", "BwbwbWbwB")
        mEncoding.Add("B", "bwBwbWbwB")
        mEncoding.Add("C", "BwBwbWbwb")
        mEncoding.Add("D", "bwbwBWbwB")
        mEncoding.Add("E", "BwbwBWbwb")
        mEncoding.Add("F", "bwBwBWbwb")
        mEncoding.Add("G", "bwbwbWBwB")
        mEncoding.Add("H", "BwbwbWBwb")
        mEncoding.Add("I", "bwBwbWBwb")
        mEncoding.Add("J", "bwbwBWBwb")
        mEncoding.Add("K", "BwbwbwbWB")
        mEncoding.Add("L", "bwBwbwbWB")
        mEncoding.Add("M", "BwBwbwbWb")
        mEncoding.Add("N", "bwbwBwbWB")
        mEncoding.Add("O", "BwbwBwbWb")
        mEncoding.Add("P", "bwBwBwbWb")
        mEncoding.Add("Q", "bwbwbwBWB")
        mEncoding.Add("R", "BwbwbwBWb")
        mEncoding.Add("S", "bwBwbwBWb")
        mEncoding.Add("T", "bwbwBwBWb")
        mEncoding.Add("U", "BWbwbwbwB")
        mEncoding.Add("V", "bWBwbwbwB")
        mEncoding.Add("W", "BWBwbwbwb")
        mEncoding.Add("X", "bWbwBwbwB")
        mEncoding.Add("Y", "BWbwBwbwb")
        mEncoding.Add("Z", "bWBwBwbwb")

        mCodeValue(0) = "0"c
        mCodeValue(1) = "1"c
        mCodeValue(2) = "2"c
        mCodeValue(3) = "3"c
        mCodeValue(4) = "4"c
        mCodeValue(5) = "5"c
        mCodeValue(6) = "6"c
        mCodeValue(7) = "7"c
        mCodeValue(8) = "8"c
        mCodeValue(9) = "9"c
        mCodeValue(10) = "A"c
        mCodeValue(11) = "B"c
        mCodeValue(12) = "C"c
        mCodeValue(13) = "D"c
        mCodeValue(14) = "E"c
        mCodeValue(15) = "F"c
        mCodeValue(16) = "G"c
        mCodeValue(17) = "H"c
        mCodeValue(18) = "I"c
        mCodeValue(19) = "J"c
        mCodeValue(20) = "K"c
        mCodeValue(21) = "L"c
        mCodeValue(22) = "M"c
        mCodeValue(23) = "N"c
        mCodeValue(24) = "O"c
        mCodeValue(25) = "P"c
        mCodeValue(26) = "Q"c
        mCodeValue(27) = "R"c
        mCodeValue(28) = "S"c
        mCodeValue(29) = "T"c
        mCodeValue(30) = "U"c
        mCodeValue(31) = "V"c
        mCodeValue(32) = "W"c
        mCodeValue(33) = "X"c
        mCodeValue(34) = "Y"c
        mCodeValue(35) = "Z"c
        mCodeValue(36) = "-"c
        mCodeValue(37) = "."c
        mCodeValue(38) = " "c
        mCodeValue(39) = "$"c
        mCodeValue(40) = "/"c
        mCodeValue(41) = "+"c
        mCodeValue(42) = "%"c
     End Sub

       Public Function GenerateBarcodeImage(ByVal ImageWidth As Integer, ByVal ImageHeight As Integer, ByVal OriginalString As String) As Image           '-- create a image where to paint the bars
           Dim pb As PictureBox
           pb = New PictureBox
           With pb
               .Width = ImageWidth
               .Height = ImageHeight
               pb.Image = New Bitmap(.Width, .Height)
           End With
           '---------------------

           'clear the image and set it to white background
           Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(pb.Image)
           g.Clear(Color.White)


           'get the extended string
           Dim ExtString As String
           ExtString = ExtendedString(OriginalString)


           '-- This part format the sring that will be encoded
           '-- The string needs to be surrounded by asterisks
           '-- to make it a valid Code39 barcode
           Dim EncodedString As String
           Dim ChkSum As Integer
           If IncludeCheckSumDigit = False Then
               EncodedString = String.Format("{0}{1}{0}", "*", ExtString)
           Else
               ChkSum = CheckSum(ExtString)

               EncodedString = String.Format("{0}{1}{2}{0}", "*", ExtString, mCodeValue(ChkSum))

           End If
           '----------------------

           '-- write the original string at the bottom if ShowString = True
           Dim textBrush As New SolidBrush(TextColor)
           If ShowString Then
               If Not IsNothing(TextFont) Then
                   'calculates the height of the string
                   Dim H As Single = g.MeasureString(OriginalString, TextFont).Height
                   g.DrawString(OriginalString, TextFont, textBrush, 0, ImageHeight - H)
                   ImageHeight = ImageHeight - CShort(H)
               End If
           End If
           '----------------------------------------

           'THIS IS WHERE THE BARCODE DRAWING HAPPENS
           DrawBarcode(g, EncodedString, ImageHeight)

           'IMAGE OBJECT IS RETURNED
           Return pb.Image


       End Function

       Private Sub DrawBarcode(ByVal g As Graphics, ByVal EncodedString As String, ByVal Height As Integer)           'Start drawing at 0, 0
           Dim XPosition As Short = 0
           Dim YPosition As Short = 0

           'Dim invalidCharacter As Boolean = False
           Dim CurrentSymbol As String = String.Empty
           Dim EncodedSymbol As String
           '-- draw the bars
           For j As Short = 0 To CShort(EncodedString.Length - 1)
               CurrentSymbol = EncodedString.Chars(j)
               EncodedSymbol = mEncoding(CurrentSymbol).ToString

               For i As Short = 0 To CShort(EncodedSymbol.Length - 1)
                   'Dim CurrentCode As String = EncodedSymbol.Substring(i, 1)
                   Dim CurrentCode As Char = EncodedSymbol.Chars(i)

                   g.FillRectangle(getBCSymbolColor(CurrentCode), XPosition, YPosition, getBCSymbolWidth(CurrentCode), Height)

                   XPosition = XPosition + getBCSymbolWidth(CurrentCode)
               Next

               'After each written full symbol we need a whitespace (narrow width)
               g.FillRectangle(getBCSymbolColor("w"c), XPosition, YPosition, getBCSymbolWidth("w"c), Height)
               XPosition = XPosition + getBCSymbolWidth("w"c)

           Next
           '--------------------------


       End Sub


     Private Function getBCSymbolColor(ByVal symbol As Char) As System.Drawing.Brush
        If symbol = "W"c Or symbol = "w"c Then
           Return Brushes.White
        Else
           Return Brushes.Black
        End If
     End Function

     Private Function getBCSymbolWidth(ByVal symbol As Char) As Short
        If symbol = "B"c Or symbol = "W"c Then
           Return WIDEBAR_WIDTH
        Else
           Return NARROWBAR_WIDTH
        End If
     End Function


     Private Function CheckSum(ByVal sCode As String) As Integer
        Dim CurrentSymbol As Char
        Dim Chk As Integer
        For j As Integer = 0 To sCode.Length - 1
           CurrentSymbol = sCode.Chars(j)
           Chk += GetSymbolValue(CurrentSymbol)
        Next
        Return Chk Mod (NUM_CHARACTERS)
     End Function

     Private Function GetSymbolValue(ByVal s As Char) As Integer
        Dim k As Integer

        For k = 0 To NUM_CHARACTERS - 1
           If mCodeValue(k) = s Then
              Return k
           End If
        Next
        Return Nothing
     End Function


     Private Function ExtendedString(ByVal s As String) As String
        Dim Ch As Char
        Dim KeyChar As Integer
        Dim retVal As String = ""

        For Each Ch In s
           KeyChar = Asc(Ch)
           Select Case KeyChar
              Case 0
                 retVal &= "%U"
              Case 1 To 26
                 retVal &= "$" & Chr(64 + KeyChar)
              Case 27 To 31
                 retVal &= "%" & Chr(65 - 27 + KeyChar)
              Case 33 To 44
                 retVal &= "/" & Chr(65 - 33 + KeyChar)
              Case 47
                 retVal &= "/O"
              Case 58
                 retVal &= "/Z"
              Case 59 To 63
                 retVal &= "%" & Chr(70 - 59 + KeyChar)
              Case 64
                 retVal &= "%V"
              Case 91 To 95
                 retVal &= "%" & Chr(75 - 91 + KeyChar)
              Case 96
                 retVal &= "%W"
              Case 97 To 122
                 retVal &= "+" & Chr(65 - 97 + KeyChar)
              Case 123 To 127
                 retVal &= "%" & Chr(80 - 123 + KeyChar)
              Case Else
                 retVal &= Ch
           End Select

        Next
        Return retVal

     End Function
  End Class

End Namespace


الملفات المرفقة
.zip   Barcode39.zip (الحجم : 2.43 ك ب / التحميلات : 23)
الرد
تم الشكر بواسطة:
#2
هذا الكلاس رأيتة في أحد المشاركات
توسيط سطر معين

نفس الكلاس أعتقد لو ذهبت للموضوع ستجد شرح أو كود ستستفيد منة
الرد
تم الشكر بواسطة:التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم