تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
كود التعديل
#1
PHP كود :
Imports System.Data
Imports System
.Data.OleDb

Imports System
.Text.RegularExpressionsPublic Class Form3

    Dim oledbcommand 
As String
    Dim con 
As New OleDbConnection(" Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\annag\Desktop\WindowsApp12\WindowsApp11\tn1.mdb; ")
 
   Dim com As New OleDbCommand
    Dim ds 
As New DataSet


    Sub LoadData
()


 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom"NomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @prenom"PrenomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_de_naissance"Date_de_naissanceDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @lieu_de_naissance"Lieu_de_naissanceTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @sex"SexComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @age"AgeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_passport"Numero_passportTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_validation"Date_validationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_expired"Date_expiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @cin"CinComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_cin"Numero_cinTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @autre_nationalite"Autre_nationaliteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_pere"Nom_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_grand_pere"Nom_grand_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_mere"Nom_prenom_mereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @profession"ProfessionTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @qualite"QualiteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @email"EmailTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @adresse_uae"Adresse_uaeComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tel_uae"Tel_uaeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @adresse_tn"Adresse_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tele_tn"Tele_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @etat_civil"Etat_civilComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_epou"Nom_prenom_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nationalite_epou"Nationalite_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @validation"ValidationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @expired"ExpiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @remarque"RemarqueTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @id"IdTextBox.Text)


 
   End Sub
    Sub clear
()

 
       NomTextBox.Text String.Empty
 
       PrenomTextBox.Text String.Empty
 
       Lieu_de_naissanceTextBox.Text String.Empty
 
       SexComboBox.Text String.Empty
 
       AgeTextBox.Text String.Empty
 
       Numero_passportTextBox.Text String.Empty
 
       CinComboBox.Text String.Empty
 
       Numero_cinTextBox.Text String.Empty
 
       Autre_nationaliteComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_grand_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_mereTextBox.Text String.Empty
 
       ProfessionTextBox.Text String.Empty
 
       QualiteComboBox.Text String.Empty
 
       EmailTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_uaeComboBox.Text String.Empty
 
       Tel_uaeTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Tele_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Etat_civilComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_epouTextBox.Text String.Empty
 
       Nationalite_epouTextBox.Text String.Empty
 
       RemarqueTextBox.Text String.Empty

 
   End Sub    Private Sub PictureBox3_Click
(sender As ObjectAs EventArgsHandles PictureBox3.Click

        com 
= New OleDbCommand(" update Table1 set nom = @nom , prenom = @prenom , date_de_naissance = @date_de_naissance , lieu_de_naissance = @lieu_de_naissance , sex = @sex , age = @age , numero_passport = @numero_passport , date_validation = @date_validation , date_expired = @date_expired , cin = @cin , numero_cin = @numero_cin , autre_nationalite = @autre_nationalite , nom_pere = @nom_pere , nom_grand_pere = @nom_grand_pere , nom_prenom_mere = @nom_prenom_mere , profession = @profession , qualite = @qualite , email = @email , adresse_uae = @adresse_uae , tel_uae = @tel_uae , adresse_tn = @adresse_tn , tele_tn = @tele_tn , etat_civil = @etat_civil , nom_prenom_epou = @nom_prenom_epou , nationalite_epou = @nationalite_epou , validation = @validation , expired = @expired , remarque = @remarque  where id = @id "con)

 
       con.Open()
 
       com.ExecuteNonQuery()
 
       MsgBox("تم التعديل بنجاح"MsgBoxStyle.Information"نجاح")
 
       LoadData()
 
       clear()

 
       con.Close()
 
       Me.Hide()

 
       Form2.Show()


 
   End Sub

    Private Sub Form3_Load
(sender As ObjectAs EventArgsHandles MyBase.Load
        
'TODO: This line of code loads data into the 'Tn1DataSet.Table1' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)
        '
TODOThis line of code loads data into the 'TnDataSet.Table1' tableYou can move, or remove it, as needed.
 
       Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)


 
   End Sub 
السلام عليكم ورحمة الله .
عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 3 على داتلجريد فيور 
عند التعديل تظهر لي هذه المشكلة "   System.Data.OleDb.OleDbException: 'No value given for one or more required parameters.'

(20-09-19, 06:44 PM)اسف قصدي : عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 2 على داتلجريد فيور anis كتب :
PHP كود :
Imports System.Data
Imports System
.Data.OleDb

Imports System
.Text.RegularExpressionsPublic Class Form3

    Dim oledbcommand 
As String
    Dim con 
As New OleDbConnection(" Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\annag\Desktop\WindowsApp12\WindowsApp11\tn1.mdb; ")
 
   Dim com As New OleDbCommand
    Dim ds 
As New DataSet


    Sub LoadData
()


 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom"NomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @prenom"PrenomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_de_naissance"Date_de_naissanceDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @lieu_de_naissance"Lieu_de_naissanceTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @sex"SexComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @age"AgeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_passport"Numero_passportTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_validation"Date_validationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_expired"Date_expiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @cin"CinComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_cin"Numero_cinTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @autre_nationalite"Autre_nationaliteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_pere"Nom_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_grand_pere"Nom_grand_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_mere"Nom_prenom_mereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @profession"ProfessionTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @qualite"QualiteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @email"EmailTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @adresse_uae"Adresse_uaeComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tel_uae"Tel_uaeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @adresse_tn"Adresse_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tele_tn"Tele_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @etat_civil"Etat_civilComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_epou"Nom_prenom_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nationalite_epou"Nationalite_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @validation"ValidationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @expired"ExpiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @remarque"RemarqueTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @id"IdTextBox.Text)


 
   End Sub
    Sub clear
()

 
       NomTextBox.Text String.Empty
 
       PrenomTextBox.Text String.Empty
 
       Lieu_de_naissanceTextBox.Text String.Empty
 
       SexComboBox.Text String.Empty
 
       AgeTextBox.Text String.Empty
 
       Numero_passportTextBox.Text String.Empty
 
       CinComboBox.Text String.Empty
 
       Numero_cinTextBox.Text String.Empty
 
       Autre_nationaliteComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_grand_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_mereTextBox.Text String.Empty
 
       ProfessionTextBox.Text String.Empty
 
       QualiteComboBox.Text String.Empty
 
       EmailTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_uaeComboBox.Text String.Empty
 
       Tel_uaeTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Tele_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Etat_civilComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_epouTextBox.Text String.Empty
 
       Nationalite_epouTextBox.Text String.Empty
 
       RemarqueTextBox.Text String.Empty

 
   End Sub    Private Sub PictureBox3_Click
(sender As ObjectAs EventArgsHandles PictureBox3.Click

        com 
= New OleDbCommand(" update Table1 set nom = @nom , prenom = @prenom , date_de_naissance = @date_de_naissance , lieu_de_naissance = @lieu_de_naissance , sex = @sex , age = @age , numero_passport = @numero_passport , date_validation = @date_validation , date_expired = @date_expired , cin = @cin , numero_cin = @numero_cin , autre_nationalite = @autre_nationalite , nom_pere = @nom_pere , nom_grand_pere = @nom_grand_pere , nom_prenom_mere = @nom_prenom_mere , profession = @profession , qualite = @qualite , email = @email , adresse_uae = @adresse_uae , tel_uae = @tel_uae , adresse_tn = @adresse_tn , tele_tn = @tele_tn , etat_civil = @etat_civil , nom_prenom_epou = @nom_prenom_epou , nationalite_epou = @nationalite_epou , validation = @validation , expired = @expired , remarque = @remarque  where id = @id "con)

 
       con.Open()
 
       com.ExecuteNonQuery()
 
       MsgBox("تم التعديل بنجاح"MsgBoxStyle.Information"نجاح")
 
       LoadData()
 
       clear()

 
       con.Close()
 
       Me.Hide()

 
       Form2.Show()


 
   End Sub

    Private Sub Form3_Load
(sender As ObjectAs EventArgsHandles MyBase.Load
        
'TODO: This line of code loads data into the 'Tn1DataSet.Table1' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)
        '
TODOThis line of code loads data into the 'TnDataSet.Table1' tableYou can move, or remove it, as needed.
 
       Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)


 
   End Sub 
السلام عليكم ورحمة الله .
عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 3 على داتلجريد فيور 
عند التعديل تظهر لي هذه المشكلة "   System.Data.OleDb.OleDbException: 'No value given for one or more required parameters.'
الرد
تم الشكر بواسطة: ابراهيم ايبو
#2
السلام عليكم اخي الكريم
راجع كود التعدبل هناك حقل او اكثر لم يتم اسناد قيمة للباراميتر
هذا ماتقوله الرسالة
الرد
تم الشكر بواسطة: اسامه الهرماوي


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  [نقاش] التعديل علي قاعده بيانات sql عن بعد abo3li8555 1 73 14-11-19, 06:32 PM
آخر رد: asemshahen5
  اريد التعديل البسيط علي مشروعي اليوم السابع 8 225 07-11-19, 12:07 PM
آخر رد: اليوم السابع
  [VB.NET] بعد تعبئة خانة معينة منع التعديل في النموذج khairallah 3 161 15-10-19, 03:51 PM
آخر رد: elgokr
  طلب التعديل على هذا الكود ليضيف من التكست بوكس لملف التكست الخارجى على زهران 4 217 11-10-19, 02:59 AM
آخر رد: على زهران
Smile ممكن مساعده في حل هذي المشكله لو سمح يحدث معي عند التعديل moh123456 3 233 02-10-19, 07:57 PM
آخر رد: asemshahen5
  محتاج مساعدة على التعديل على بوتن Mohamed Magdy 0 157 23-08-19, 07:03 PM
آخر رد: Mohamed Magdy
  [VB.NET] اريد التعديل ع كود للكتابه ع صورة e-coder 5 297 19-08-19, 12:47 AM
آخر رد: ابراهيم ايبو
  [VB.NET] مراجعة الاسم قبل التعديل بقاعدة البيانات محمد اسماعيل 10 455 03-08-19, 01:03 AM
آخر رد: محمد اسماعيل
  ظهور رسالة خطأ عند التعديل على بيانات الجدول الرائد 3 225 01-08-19, 12:57 PM
آخر رد: الرائد
  مشكله عند التعديل خالد كامل1 3 241 31-07-19, 08:26 PM
آخر رد: سعود

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم