تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
كود التعديل
#1
PHP كود :
Imports System.Data
Imports System
.Data.OleDb

Imports System
.Text.RegularExpressionsPublic Class Form3

    Dim oledbcommand 
As String
    Dim con 
As New OleDbConnection(" Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\annag\Desktop\WindowsApp12\WindowsApp11\tn1.mdb; ")
 
   Dim com As New OleDbCommand
    Dim ds 
As New DataSet


    Sub LoadData
()


 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom"NomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @prenom"PrenomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_de_naissance"Date_de_naissanceDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @lieu_de_naissance"Lieu_de_naissanceTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @sex"SexComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @age"AgeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_passport"Numero_passportTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_validation"Date_validationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_expired"Date_expiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @cin"CinComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_cin"Numero_cinTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @autre_nationalite"Autre_nationaliteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_pere"Nom_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_grand_pere"Nom_grand_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_mere"Nom_prenom_mereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @profession"ProfessionTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @qualite"QualiteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @email"EmailTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @adresse_uae"Adresse_uaeComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tel_uae"Tel_uaeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @adresse_tn"Adresse_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tele_tn"Tele_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @etat_civil"Etat_civilComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_epou"Nom_prenom_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nationalite_epou"Nationalite_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @validation"ValidationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @expired"ExpiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @remarque"RemarqueTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @id"IdTextBox.Text)


 
   End Sub
    Sub clear
()

 
       NomTextBox.Text String.Empty
 
       PrenomTextBox.Text String.Empty
 
       Lieu_de_naissanceTextBox.Text String.Empty
 
       SexComboBox.Text String.Empty
 
       AgeTextBox.Text String.Empty
 
       Numero_passportTextBox.Text String.Empty
 
       CinComboBox.Text String.Empty
 
       Numero_cinTextBox.Text String.Empty
 
       Autre_nationaliteComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_grand_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_mereTextBox.Text String.Empty
 
       ProfessionTextBox.Text String.Empty
 
       QualiteComboBox.Text String.Empty
 
       EmailTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_uaeComboBox.Text String.Empty
 
       Tel_uaeTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Tele_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Etat_civilComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_epouTextBox.Text String.Empty
 
       Nationalite_epouTextBox.Text String.Empty
 
       RemarqueTextBox.Text String.Empty

 
   End Sub    Private Sub PictureBox3_Click
(sender As ObjectAs EventArgsHandles PictureBox3.Click

        com 
= New OleDbCommand(" update Table1 set nom = @nom , prenom = @prenom , date_de_naissance = @date_de_naissance , lieu_de_naissance = @lieu_de_naissance , sex = @sex , age = @age , numero_passport = @numero_passport , date_validation = @date_validation , date_expired = @date_expired , cin = @cin , numero_cin = @numero_cin , autre_nationalite = @autre_nationalite , nom_pere = @nom_pere , nom_grand_pere = @nom_grand_pere , nom_prenom_mere = @nom_prenom_mere , profession = @profession , qualite = @qualite , email = @email , adresse_uae = @adresse_uae , tel_uae = @tel_uae , adresse_tn = @adresse_tn , tele_tn = @tele_tn , etat_civil = @etat_civil , nom_prenom_epou = @nom_prenom_epou , nationalite_epou = @nationalite_epou , validation = @validation , expired = @expired , remarque = @remarque  where id = @id "con)

 
       con.Open()
 
       com.ExecuteNonQuery()
 
       MsgBox("تم التعديل بنجاح"MsgBoxStyle.Information"نجاح")
 
       LoadData()
 
       clear()

 
       con.Close()
 
       Me.Hide()

 
       Form2.Show()


 
   End Sub

    Private Sub Form3_Load
(sender As ObjectAs EventArgsHandles MyBase.Load
        
'TODO: This line of code loads data into the 'Tn1DataSet.Table1' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)
        '
TODOThis line of code loads data into the 'TnDataSet.Table1' tableYou can move, or remove it, as needed.
 
       Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)


 
   End Sub 
السلام عليكم ورحمة الله .
عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 3 على داتلجريد فيور 
عند التعديل تظهر لي هذه المشكلة "   System.Data.OleDb.OleDbException: 'No value given for one or more required parameters.'

(20-09-19, 06:44 PM)اسف قصدي : عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 2 على داتلجريد فيور anis كتب :
PHP كود :
Imports System.Data
Imports System
.Data.OleDb

Imports System
.Text.RegularExpressionsPublic Class Form3

    Dim oledbcommand 
As String
    Dim con 
As New OleDbConnection(" Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\annag\Desktop\WindowsApp12\WindowsApp11\tn1.mdb; ")
 
   Dim com As New OleDbCommand
    Dim ds 
As New DataSet


    Sub LoadData
()


 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom"NomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @prenom"PrenomTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_de_naissance"Date_de_naissanceDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @lieu_de_naissance"Lieu_de_naissanceTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @sex"SexComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @age"AgeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_passport"Numero_passportTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_validation"Date_validationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @date_expired"Date_expiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @cin"CinComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @numero_cin"Numero_cinTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @autre_nationalite"Autre_nationaliteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_pere"Nom_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_grand_pere"Nom_grand_pereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_mere"Nom_prenom_mereTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @profession"ProfessionTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @qualite"QualiteComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @email"EmailTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue("  @adresse_uae"Adresse_uaeComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tel_uae"Tel_uaeTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @adresse_tn"Adresse_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @tele_tn"Tele_tnTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @etat_civil"Etat_civilComboBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nom_prenom_epou"Nom_prenom_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @nationalite_epou"Nationalite_epouTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @validation"ValidationDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @expired"ExpiredDateTimePicker.Value)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @remarque"RemarqueTextBox.Text)
 
       com.Parameters.AddWithValue(" @id"IdTextBox.Text)


 
   End Sub
    Sub clear
()

 
       NomTextBox.Text String.Empty
 
       PrenomTextBox.Text String.Empty
 
       Lieu_de_naissanceTextBox.Text String.Empty
 
       SexComboBox.Text String.Empty
 
       AgeTextBox.Text String.Empty
 
       Numero_passportTextBox.Text String.Empty
 
       CinComboBox.Text String.Empty
 
       Numero_cinTextBox.Text String.Empty
 
       Autre_nationaliteComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_grand_pereTextBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_mereTextBox.Text String.Empty
 
       ProfessionTextBox.Text String.Empty
 
       QualiteComboBox.Text String.Empty
 
       EmailTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_uaeComboBox.Text String.Empty
 
       Tel_uaeTextBox.Text String.Empty
 
       Adresse_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Tele_tnTextBox.Text String.Empty
 
       Etat_civilComboBox.Text String.Empty
 
       Nom_prenom_epouTextBox.Text String.Empty
 
       Nationalite_epouTextBox.Text String.Empty
 
       RemarqueTextBox.Text String.Empty

 
   End Sub    Private Sub PictureBox3_Click
(sender As ObjectAs EventArgsHandles PictureBox3.Click

        com 
= New OleDbCommand(" update Table1 set nom = @nom , prenom = @prenom , date_de_naissance = @date_de_naissance , lieu_de_naissance = @lieu_de_naissance , sex = @sex , age = @age , numero_passport = @numero_passport , date_validation = @date_validation , date_expired = @date_expired , cin = @cin , numero_cin = @numero_cin , autre_nationalite = @autre_nationalite , nom_pere = @nom_pere , nom_grand_pere = @nom_grand_pere , nom_prenom_mere = @nom_prenom_mere , profession = @profession , qualite = @qualite , email = @email , adresse_uae = @adresse_uae , tel_uae = @tel_uae , adresse_tn = @adresse_tn , tele_tn = @tele_tn , etat_civil = @etat_civil , nom_prenom_epou = @nom_prenom_epou , nationalite_epou = @nationalite_epou , validation = @validation , expired = @expired , remarque = @remarque  where id = @id "con)

 
       con.Open()
 
       com.ExecuteNonQuery()
 
       MsgBox("تم التعديل بنجاح"MsgBoxStyle.Information"نجاح")
 
       LoadData()
 
       clear()

 
       con.Close()
 
       Me.Hide()

 
       Form2.Show()


 
   End Sub

    Private Sub Form3_Load
(sender As ObjectAs EventArgsHandles MyBase.Load
        
'TODO: This line of code loads data into the 'Tn1DataSet.Table1' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)
        '
TODOThis line of code loads data into the 'TnDataSet.Table1' tableYou can move, or remove it, as needed.
 
       Me.Table1TableAdapter.Fill(Me.Tn1DataSet.Table1)


 
   End Sub 
السلام عليكم ورحمة الله .
عندي فورم 3 يقوم بتعديل اليانات من تاكست بوكس ونقلها الى فورم 3 على داتلجريد فيور 
عند التعديل تظهر لي هذه المشكلة "   System.Data.OleDb.OleDbException: 'No value given for one or more required parameters.'
الرد
تم الشكر بواسطة: ابراهيم ايبو
#2
السلام عليكم اخي الكريم
راجع كود التعدبل هناك حقل او اكثر لم يتم اسناد قيمة للباراميتر
هذا ماتقوله الرسالة
اعمل الخير واجرك لاتنتظره فالله خير من اليك يرده
البرمجة ليست مجرد كود بل هي منهج تفكير منطقي لحل المشكلاتالرد
تم الشكر بواسطة: اسامه الهرماوي


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  مشكلة بكود التعديل بسبب جملة فور abdulla2 24 801 26-06-20, 01:36 AM
آخر رد: abdulla2
Heart التعديل على استعلام التحديث في قاعدة البيانات alshandodi 3 112 22-06-20, 12:45 AM
آخر رد: alshandodi
  التعديل علي المثال ahmedbezia 1 107 18-06-20, 12:58 AM
آخر رد: ابراهيم ايبو
  السلام علسكم خطئ في كود زر التعديل ممكن مساعدة ahmedbezia 3 178 01-06-20, 06:06 PM
آخر رد: boudyonline
  [VB.NET] التعديل على كود لقرائة باقي المعلومات من قاعدة البيانات khairallah 1 138 24-05-20, 03:19 AM
آخر رد: اسامه الهرماوي
  كيفية التعديل على برنامج hasanqo 1 117 21-05-20, 06:45 AM
آخر رد: معاند الحظ
  برجاء التعديل على المثال المرفق new_programer 6 293 05-05-20, 12:03 AM
آخر رد: عبدالله الدوسري
  [VB.NET] كيف اقضي على مشاكل الكود البحث ةالاضافة و التعديل بالعربية في فيجوال بيسك rochdi191 5 219 01-05-20, 04:26 PM
آخر رد: rochdi191
  [سؤال] طلب التعديل علي كود سحب بيانات سيرفر ScreamVoice 3 696 28-04-20, 04:23 PM
آخر رد: nazar70
  مطلوب التعديل على كود يتعلق بفلترة الاصناف حسب تاريخ انتهاء الصلاحية momani33 1 202 10-04-20, 05:23 AM
آخر رد: asemshahen5

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم