تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[VB.NET] محتاج مساعدة في اضافة حقل جديدة من نوع صورة
#1
محتاج مساعدة في اضافة حقل صور وربطة معا Picture Box
 كود الكلس:

PHP كود :
Imports System.Data.SqlClient
Public Class PC
    Property ID 
As String
    Property Name 
As String
    Property code 
As String
    Property floor 
As String
    Property office 
As String
    Property serial 
As String
    Property laptob 
As String
    Property pc 
As String
    Property description 
As String
    Property comment 
As String
    Property usbm 
As String
    Property datee 
As Date
    Property SNram1 
As String
    Property SNram2 
As String
    Property SNram3 
As String
    Property SNram4 
As String
    Property image 
As String
    Function Add
() As Integer
        Dim temp 
As Integer
        If Convert
.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = True Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString)
 
       ElseIf Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = False Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString1)
 
       End If
 
       Cmd = New SqlCommand
        Cmd
.CommandText "AddPC"
 
       Cmd.CommandType CommandType.StoredProcedure
        Cmd
.Connection Cnn
        Cmd
.Parameters.AddWithValue("@ID"ID)
 
       Cmd.Parameters.Add("@Name"SqlDbType.NVarChar).Value Name
        Cmd
.Parameters.Add("@code"SqlDbType.NVarChar).Value code
        Cmd
.Parameters.Add("@floor"SqlDbType.NVarChar).Value floor
        Cmd
.Parameters.Add("@office"SqlDbType.NVarChar).Value office
        Cmd
.Parameters.Add("@serial"SqlDbType.NVarChar).Value serial
        Cmd
.Parameters.Add("@laptob"SqlDbType.NVarChar).Value laptob
        Cmd
.Parameters.Add("@pc"SqlDbType.NVarChar).Value pc
        Cmd
.Parameters.Add("@description"SqlDbType.NVarChar).Value description
        Cmd
.Parameters.Add("@comment"SqlDbType.NVarChar).Value comment
        Cmd
.Parameters.Add("@usbm"SqlDbType.NVarChar).Value usbm
        Cmd
.Parameters.Add("@datee"SqlDbType.Date).Value datee
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram1"SqlDbType.NVarChar).Value SNram1
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram2"SqlDbType.NVarChar).Value SNram2
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram3"SqlDbType.NVarChar).Value SNram3
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram4"SqlDbType.NVarChar).Value SNram4
        Cmd
.Parameters.Add("@image"SqlDbType.Image).Value image
        Try
            Cnn
.Open()
 
           If Cmd.ExecuteNonQuery() <> 0 Then
                temp 
True
            End 
If
 
       Catch ex As SqlException
            MsgBox
(ex.Message)
 
       Finally
            If Cmd IsNot Nothing Then
                Cmd
.Dispose()
 
               Cmd Nothing
            End 
If
 
           If Cnn IsNot Nothing Then
                Cnn
.Close()
 
               Cnn.Dispose()
 
               Cnn Nothing
            End 
If
 
       End Try
 
       Return temp
    End 
Function

 
   Function Edit(id As Integer) As Boolean
        Dim temp 
As Boolean
        If Convert
.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = True Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString)
 
       ElseIf Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = False Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString1)
 
       End If
 
       Cmd = New SqlCommand
        Cmd
.CommandText "Editpc"
 
       Cmd.CommandType CommandType.StoredProcedure
        Cmd
.Connection Cnn
        Cmd
.Parameters.AddWithValue("@ID"id)
 
       Cmd.Parameters.Add("@Name"SqlDbType.NVarChar).Value Name
        Cmd
.Parameters.Add("@code"SqlDbType.NVarChar).Value code
        Cmd
.Parameters.Add("@floor"SqlDbType.NVarChar).Value floor
        Cmd
.Parameters.Add("@office"SqlDbType.NVarChar).Value office
        Cmd
.Parameters.Add("@serial"SqlDbType.NVarChar).Value serial
        Cmd
.Parameters.Add("@laptob"SqlDbType.NVarChar).Value laptob
        Cmd
.Parameters.Add("@pc"SqlDbType.NVarChar).Value pc
        Cmd
.Parameters.Add("@description"SqlDbType.NVarChar).Value description
        Cmd
.Parameters.Add("@comment"SqlDbType.NVarChar).Value comment
        Cmd
.Parameters.Add("@usbm"SqlDbType.NVarChar).Value usbm
        Cmd
.Parameters.Add("@datee"SqlDbType.Date).Value datee
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram1"SqlDbType.NVarChar).Value SNram1
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram2"SqlDbType.NVarChar).Value SNram2
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram3"SqlDbType.NVarChar).Value SNram3
        Cmd
.Parameters.Add("@txtram4"SqlDbType.NVarChar).Value SNram4
        Cmd
.Parameters.Add("@image"SqlDbType.NVarChar).Value image
        Try
            Cnn
.Open()
 
           If Cmd.ExecuteNonQuery() <> 0 Then
                temp 
True
            End 
If
 
       Catch ex As SqlException
            MsgBox
(ex.Message)
 
       Finally
            If Cmd IsNot Nothing Then
                Cmd
.Dispose()
 
               Cmd Nothing
            End 
If
 
           If Cnn IsNot Nothing Then
                Cnn
.Close()
 
               Cnn.Dispose()
 
               Cnn Nothing
            End 
If
 
       End Try
 
       Return temp
    End 
Function
 
   Shared Function Delete(id As Integer) As Boolean
        Dim temp 
As Boolean
        If Convert
.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = True Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString)
 
       ElseIf Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = False Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString1)
 
       End If
 
       Cmd = New SqlCommand
        Cmd
.CommandText "Deletepc"
 
       Cmd.CommandType CommandType.StoredProcedure
        Cmd
.Connection Cnn
        Cmd
.Parameters.AddWithValue("@ID"id)
 
       Try
            Cnn
.Open()
 
           If Cmd.ExecuteNonQuery() <> 0 Then
                temp 
True
            End 
If
 
       Catch ex As SqlException
            MsgBox
(ex.Message)
 
       Finally
            If Cmd IsNot Nothing Then
                Cmd
.Dispose()
 
               Cmd Nothing
            End 
If
 
           If Cnn IsNot Nothing Then
                Cnn
.Close()
 
               Cnn.Dispose()
 
               Cnn Nothing
            End 
If
 
       End Try
 
       Return temp
    End 
Function

End Class


كود الفورم
Imports System
.Data.SqlClient

Public Class Form9
    Public ID 
As Integer
    Private 
Function Add() As Boolean
        Dim temp 
As Boolean
        Dim pc 
As New PC
        With pc
            
.ID GetCount("PC")
 
           .Name txtname.Text.Trim
            
.code txtcode.Text.Trim
            
.floor txtfloor.Text.Trim
            
.office txtoffice.Text.Trim
            
.serial txtSerial.Text.Trim
            
.laptob txtLaptob.Text.Trim
            
.pc txtpc.Text.Trim
            
.description txtDescription.Text.Trim
            
.comment txtComment.Text.Trim
            
.usbm txtUsbModam.Text.Trim
            
.datee txtDatee.Value
            
.SNram1 txtram1.Text.Trim
            
.SNram2 txtram2.Text.Trim
            
.SNram3 txtram3.Text.Trim
            
.SNram4 txtram4.Text.Trim
            
.image pbox
        End With
        temp 
pc.Add()
 
       pc Nothing
        Return temp
    End 
Function
 
   Private Function Edit() As Boolean
        Dim temp 
As Boolean
        Dim pc 
As New PC
        With pc
            
.ID ID
            
.Name txtname.Text.Trim
            
.code txtcode.Text.Trim
            
.floor txtfloor.Text.Trim
            
.office txtoffice.Text.Trim
            
.serial txtSerial.Text.Trim
            
.laptob txtLaptob.Text.Trim
            
.pc txtpc.Text.Trim
            
.description txtDescription.Text.Trim
            
.comment txtComment.Text.Trim
            
.usbm txtUsbModam.Text.Trim
            
.datee txtDatee.Value
            
.SNram1 txtram1.Text.Trim
            
.SNram2 txtram2.Text.Trim
            
.SNram3 txtram3.Text.Trim
            
.SNram4 txtram4.Text.Trim
        End With
        temp 
pc.Edit(ID)
 
       pc Nothing
        Return temp
    End 
Function
 
   Private Sub btnSave_Click(sender As ObjectAs EventArgsHandles Edit_Button.Click
        If 
(String.IsNullOrWhiteSpace(txtname.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtcode.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtcode.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtfloor.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtoffice.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtSerial.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtLaptob.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtComment.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtpc.TextAndAlso String.IsNullOrWhiteSpace(txtDescription.Text)) Then
            MessageBox
.Show("يجب ملئ الخانات قبل الاضافه")
 
           Return
        End 
If
 
       If ID 0 Then
            SaveLog
("إضافة سجل"Me.Text"تمت عملية إضافة سجل جديد بإسم : " txtname.Text)
 
           If Add() Then
                LoadData
()
 
               ClearForm()
 
           End If
 
       Else
            SaveLog
("تعديل سجل"Me.Text"تمت عملية تعديل سجل بإسم : " txtname.Text)
 
           If Edit() Then
                LoadData
()
 
               ClearForm()
 
           End If
 
       End If
 
   End Sub
    Function LoadData
() As DataTable
        Dim temp 
As New DataTable
        If Convert
.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = True Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString)
 
       ElseIf Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = False Then
            Cnn 
= New SqlConnection(CnnString1)
 
       End If
 
       Cmd = New SqlCommand
        Cmd
.CommandText "Select  * From PC"
 
       Cmd.CommandType CommandType.Text
        Cmd
.Connection Cnn
        Try
            Cnn
.Open()
 
           temp.Load(Cmd.ExecuteReader())
 
           DataGridView1.AutoGenerateColumns False
            
'DataGridView1.DataSource = temp
            FillDesignDGV(DataGridView1, "Select  * From PC")
        Catch ex As SqlException
            MsgBox(ex.Message)
        Finally
            If Cmd IsNot Nothing Then
                Cmd.Dispose()
                Cmd = Nothing
            End If
            If Cnn IsNot Nothing Then
                Cnn.Close()
                Cnn.Dispose()
                Cnn = Nothing
            End If
        End Try
        Return temp
    End Function
    Private Sub Form4_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        SaveLog(MyBase.Text, Me.Text, "تمت عملية فتح النافذة التالية : " & MyBase.Text)
        LoadData()
    End Sub
    Function LoadOneDetail(id As Integer) As DataTable
        Dim temp As New DataTable
        If Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = True Then
            Cnn = New SqlConnection(CnnString)
        ElseIf Convert.ToBoolean(GetValueFromRegistry("WindowsOrSqlServer")) = False Then
            Cnn = New SqlConnection(CnnString1)
        End If
        Cmd = New SqlCommand
        Cmd.CommandText = "Select  * From PC where id  = @id "
        Cmd.CommandType = CommandType.Text
        Cmd.Parameters.Add("@Id", SqlDbType.Int).Value = id
        Cmd.Connection = Cnn
        Try
            Cnn.Open()
            temp.Load(Cmd.ExecuteReader())
            If temp.Rows.Count <> 0 Then
                Me.ID = temp.Rows(0).Item("ID")
                txtname.Text = temp.Rows(0).Item("Name").ToString
                txtcode.Text = temp.Rows(0).Item("code").ToString
                txtfloor.Text = temp.Rows(0).Item("floor").ToString
                txtoffice.Text = temp.Rows(0).Item("office").ToString
                txtSerial.Text = temp.Rows(0).Item("serial").ToString
                txtLaptob.Text = temp.Rows(0).Item("laptob").ToString
                txtpc.Text = temp.Rows(0).Item("pc").ToString
                txtDescription.Text = temp.Rows(0).Item("description").ToString
                txtComment.Text = temp.Rows(0).Item("comment").ToString
                txtUsbModam.Text = temp.Rows(0).Item("usbm").ToString
                txtDatee.Value = temp.Rows(0).Item("datee")
                txtram1.Text = temp.Rows(0).Item("txtram1").ToString
                txtram2.Text = temp.Rows(0).Item("txtram2").ToString
                txtram3.Text = temp.Rows(0).Item("txtram3").ToString
                txtram4.Text = temp.Rows(0).Item("txtram4").ToString

            End If
        Catch ex As SqlException
            MsgBox(ex.Message)
        Finally
            If Cmd IsNot Nothing Then
                Cmd.Dispose()
                Cmd = Nothing
            End If
            If Cnn IsNot Nothing Then
                Cnn.Close()
                Cnn.Dispose()
                Cnn = Nothing
            End If
        End Try
        Return temp
    End Function
    Private Sub DataGridView1_MouseDoubleClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles DataGridView1.MouseDoubleClick
        LoadOneDetail(DataGridView1.CurrentRow.Cells(clID.Name).Value)
    End Sub
    Private Sub ClearForm()
        ID = 0
        For Each ctl In Me.Controls
            If TypeOf (ctl) Is TextBox Then
                CType(ctl, TextBox).Clear()
            ElseIf TypeOf (ctl) Is DateTimePicker Then
                CType(ctl, DateTimePicker).Value = Today.Date
            End If
        Next
    End Sub
    Private Sub btnDelete_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Delete_Button.Click
        If ID = 0 Then
            MsgBox("Set the detail you want to delete.")
        Else
            If MsgBox("Are you sure you want to delete?", MsgBoxStyle.OkCancel) = MsgBoxResult.Ok Then
                SaveLog("حذف سجل", Me.Text, "تمت عملية حذف سجل  بإسم : " & txtname.Text)
                If PC.Delete(ID) Then
                    LoadData()
                    ClearForm()
                End If
            End If
        End If
    End Sub
    Private Sub btnNew_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Add_Button.Click
        ClearForm()
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Import_Button.Click
        ofd.Filter = "Choose Image(*.JPG;*.PNG;*.GIF)|*.jpg;*.png;*.gif"
        If ofd.ShowDialog = DialogResult.OK Then
            pbox.Image = Image.FromFile(ofd.FileName)
            SaveLog(Import_Button.Text, Me.Text, "تمت عملية استيراد صورة سجل بإسم : " & ofd.FileName)
        End If
    End Sub
End Class 
الرد
تم الشكر بواسطة:التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم