تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استخراج كود
#1
ممكن استخراج معادله التفعيل من الكود هذا 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace serial_full.PL
{
    public partial class ProductKey_Form : Form
    {
        public ProductKey_Form()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void ProductKey_Form_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "1")
            {
                oldToolStripMenuItem.Enabled = false;
            }
            else if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "2")
            {
                newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = false;
            }
        }

        private void butProductKey_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtPassword.Text == "05121996" || txtPassword.Text == "05121996")
            {
                txtProductKey.Text = GetHash(txtProductID.Text);
            }
            else
            {
                txtProductKey.Text = "";
            }
        }


        public static string GetHash(string s)
        {
            string GetHash = "";
            if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "1")
            {
                GetHash = GetHexString(new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(new ASCIIEncoding().GetBytes(s)));

            }
            else if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "2")
            {
                GetHash = GetHexString2(new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(new ASCIIEncoding().GetBytes(s)));

            }
            return GetHash;
        }        private static string GetHexString2(byte[] bt)
        {
            string str1 = string.Empty;
            for (int index = 0; index < bt.Length; ++index)
            {
                int num1 = (int)bt[index];
                int num2 = 18;
                int num3 = num1 & num2;
                int num4 = 6;
                int num5 = num1 >> num4 & 15;
                string str2 = num5 <= 6 ? str1 + num5.ToString() : str1 + ((char)(num5 - 4 + 65)).ToString();
                str1 = num3 <= 6 ? str2 + num3.ToString() : str2 + ((char)(num3 - 4 + 65)).ToString();
                if (index + 1 != bt.Length && (index + 1) % 2 == 0)
                    str1 += "-";
            }
            return str1;
        }


        private static string GetHexString(byte[] bt)
        {
            string str1 = string.Empty;
            for (int index = 0; index < bt.Length; ++index)
            {
                int num1 = (int)bt[index];
                int num2 = 15;
                int num3 = num1 & num2;
                int num4 = 4;
                int num5 = num1 >> num4 & 15;
                string str2 = num5 <= 8 ? str1 + num5.ToString() : str1 + ((char)(num5 - 8 + 65)).ToString();
                str1 = num3 <= 8 ? str2 + num3.ToString() : str2 + ((char)(num3 - 8 + 65)).ToString();
                if (index + 1 != bt.Length && (index + 1) % 2 == 0)
                    str1 += "-";
            }
            return str1;
        }

        private void txtPassword_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                if (txtPassword.Text == "05121996" || txtPassword.Text == "05121996")
                {
                    txtProductKey.Text = GetHash(txtProductID.Text);
                }
                else
                {
                    txtProductKey.Text = "";
                }
            }
        }

        private void ProductKey_Form_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.End)
            {
                Application.Exit();
            }
        }

        private void oldToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Properties.Settings.Default.ProdectKey = "1";
            Properties.Settings.Default.Save();
            newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = true;
            oldToolStripMenuItem.Enabled = false;
        }

        private void newProductKeyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Properties.Settings.Default.ProdectKey = "2";
            Properties.Settings.Default.Save();
            newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = false;
            oldToolStripMenuItem.Enabled =true ;

        }

        private void txtPassword_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

(10-02-21, 10:39 PM)Ahmedmon كتب : ممكن استخراج معادله التفعيل من الكود هذا 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace serial_full.PL
{
    public partial class ProductKey_Form : Form
    {
        public ProductKey_Form()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void ProductKey_Form_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "1")
            {
                oldToolStripMenuItem.Enabled = false;
            }
            else if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "2")
            {
                newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = false;
            }
        }

        private void butProductKey_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtPassword.Text == "123456" || txtPassword.Text == "123456")
            {
                txtProductKey.Text = GetHash(txtProductID.Text);
            }
            else
            {
                txtProductKey.Text = "";
            }
        }


        public static string GetHash(string s)
        {
            string GetHash = "";
            if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "1")
            {
                GetHash = GetHexString(new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(new ASCIIEncoding().GetBytes(s)));

            }
            else if (Properties.Settings.Default.ProdectKey == "2")
            {
                GetHash = GetHexString2(new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(new ASCIIEncoding().GetBytes(s)));

            }
            return GetHash;
        }        private static string GetHexString2(byte[] bt)
        {
            string str1 = string.Empty;
            for (int index = 0; index < bt.Length; ++index)
            {
                int num1 = (int)bt[index];
                int num2 = 18;
                int num3 = num1 & num2;
                int num4 = 6;
                int num5 = num1 >> num4 & 15;
                string str2 = num5 <= 6 ? str1 + num5.ToString() : str1 + ((char)(num5 - 4 + 65)).ToString();
                str1 = num3 <= 6 ? str2 + num3.ToString() : str2 + ((char)(num3 - 4 + 65)).ToString();
                if (index + 1 != bt.Length && (index + 1) % 2 == 0)
                    str1 += "-";
            }
            return str1;
        }


        private static string GetHexString(byte[] bt)
        {
            string str1 = string.Empty;
            for (int index = 0; index < bt.Length; ++index)
            {
                int num1 = (int)bt[index];
                int num2 = 15;
                int num3 = num1 & num2;
                int num4 = 4;
                int num5 = num1 >> num4 & 15;
                string str2 = num5 <= 8 ? str1 + num5.ToString() : str1 + ((char)(num5 - 8 + 65)).ToString();
                str1 = num3 <= 8 ? str2 + num3.ToString() : str2 + ((char)(num3 - 8 + 65)).ToString();
                if (index + 1 != bt.Length && (index + 1) % 2 == 0)
                    str1 += "-";
            }
            return str1;
        }

        private void txtPassword_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                if (txtPassword.Text == "123456" || txtPassword.Text == "123456")
                {
                    txtProductKey.Text = GetHash(txtProductID.Text);
                }
                else
                {
                    txtProductKey.Text = "";
                }
            }
        }

        private void ProductKey_Form_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.End)
            {
                Application.Exit();
            }
        }

        private void oldToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Properties.Settings.Default.ProdectKey = "1";
            Properties.Settings.Default.Save();
            newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = true;
            oldToolStripMenuItem.Enabled = false;
        }

        private void newProductKeyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Properties.Settings.Default.ProdectKey = "2";
            Properties.Settings.Default.Save();
            newProductKeyToolStripMenuItem.Enabled = false;
            oldToolStripMenuItem.Enabled =true ;

        }

        private void txtPassword_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
الرد
تم الشكر بواسطة:التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم