تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مهم جدا من يعرف يحلل هذا الكود وماعمله
#1
PHP كود :
<!doctype html><html itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WebPage"><head><meta content="Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for." name="description"><meta content="noodp" name="robots"><meta itemprop="image" content="/images/google_favicon_128.png"><title>Google</title><script>(function(){
window.google={kEI:"0njHULSzD8nPtQbNwoDgAg",getEI:function(a){for(var b;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;return b||google.kEI},https:function(){return"https:"==window.location.protocol},kEXPI:"17259,23628,23670,32690,35704,39450,39523,39976,4000116,4000473,4000566,4000955,4001042,4001372,4001569,4001959,4001966,4002001,4002027,4002036,4002048,4002155,4002161,4002240,4002348,4002359,4002391,4002436,4002463,4002510,4002562,4002610,4002707,4002710,4002733,4002757,4002770,4002773,4002830,4002868,4003033,44002954",kCSI:{e:"17259,23628,23670,32690,35704,39450,39523,39976,4000116,4000473,4000566,4000955,4001042,4001372,4001569,4001959,4001966,4002001,4002027,4002036,4002048,4002155,4002161,4002240,4002348,4002359,4002391,4002436,4002463,4002510,4002562,4002610,4002707,4002710,4002733,4002757,4002770,4002773,4002830,4002868,4003033,44002954",ei:"0njHULSzD8nPtQbNwoDgAg"},authuser:0,ml:function(){},kHL:"en",time:function(){return(new Date).getTime()},log:function(a,
b,c,j){var d=new Image,f=google.lc,e=google.li,g="";d.onerror=d.onload=d.onabort=function(){delete f[e]};f[e]=d;!c&&-1==b.search("&ei=")&&(g="&ei="+google.getEI(j));c=c||"/gen_204?atyp=i&ct="+a+"&cad="+b+g+"&zx="+google.time();a=/^http:/i;a.test(c)&&google.https()?(google.ml(Error("GLMM"),!1,{src:c}),delete f[e]):(d.src=c,google.li=e+1)},lc:[],li:0,Toolbelt:{},y:{},x:function(a,b){google.y[a.id]=[a,b];return!1}};})();
window.google.sn="webhp";window.google.timers={};window.google.startTick=function(a,b){window.google.timers[a]={t:{start:(new Date).getTime()},bfr:!(!b)}};window.google.tick=function(a,b,c){if(!window.google.timers[a])google.startTick(a);window.google.timers[a].t[b]=c||(new Date).getTime()};google.startTick("load",true);try{}catch(u){}
var 
_gjwl=location;function _gjuc(){var a=_gjwl.href.indexOf("#");if(0<=a&&(a=_gjwl.href.substring(a),0<a.indexOf("&q=")||0<=a.indexOf("#q=")))if(a=a.substring(1),-1==a.indexOf("#")){for(var d=0;d<a.length;){var b=d;"&"==a.charAt(b)&&++b;var c=a.indexOf("&",b);-1==c&&(c=a.length);b=a.substring(b,c);if(0==b.indexOf("fp="))a=a.substring(0,d)+a.substring(c,a.length),c=d;else if("cad=h"==b)return 0;d=c}_gjwl.href="/search?"+a+"&cad=h";return 1}return 0}
function 
_gjp(){(!window._gjwl.hash||!window._gjuc())&&setTimeout(_gjp,500)};
window._gjp&&_gjp();</script><style>#gbar,#guser{font-size:13px;padding-top:1px !important;}#gbar{height:22px}#guser{padding-bottom:7px !important;text-align:right}.gbh,.gbd{border-top:1px solid #c9d7f1;font-size:1px}.gbh{height:0;position:absolute;top:24px;width:100%}@media all{.gb1{height:22;margin-right:.5em;vertical-align:top}#gbar{float:left}}a.gb1,a.gb4{text-decoration:underline !important}a.gb1,a.gb4{color:#00c !important}.gbi .gb4{color:#dd8e27 !important}.gbf .gb4{color:#900 !important}</style><style id="gstyle">body{margin:0;overflow-y:scroll}#gog{padding:3px 8px 0}td{line-height:.8em}.gac_m td{line-height:17px}form{margin-bottom:20px}body,td,a,p,.h{font-family:arial,sans-serif}.h{color:#36c;font-size:20px}.q{color:#00c}.ts td{padding:0}.ts{border-collapse:collapse}em{font-weight:bold;font-style:normal}.lst{height:25px;width:496px}.gsfi,.lst{font:18px arial,sans-serif}.gsfs{font:17px arial,sans-serif}.ds{display:-moz-inline-box;display:inline-block;margin:3px 0 4px;margin-left:4px}input{font-family:inherit}a.gb1,a.gb2,a.gb3,a.gb4{color:#11c !important}body{background:#fff;color:black}a{color:#11c;text-decoration:none}a:hover,a:active{text-decoration:underline}.fl a{color:#36c}a:visited{color:#551a8b}a.gb1,a.gb4{text-decoration:underline}a.gb3:hover{text-decoration:none}#ghead a.gb2:hover{color:#fff!important}.sblc{padding-top:5px}.sblc a{display:block;margin:2px 0;margin-left:13px;font-size:11px;}.lsbb{background:#eee;border:solid 1px;border-color:#ccc #999 #999 #ccc;height:30px;display:block}.ftl,#fll a{display:inline-block;margin:0 12px}.lsb{background:url(/images/srpr/nav_logo80.png) 0 -258px repeat-x;border:none;color:#000;cursor:pointer;height:30px;margin:0;outline:0;font:15px arial,sans-serif;vertical-align:top}.lsb:active{background:#ccc}.lst:focus{outline:none}#addlang a{padding:0 3px}.gac_v div{display:none}.gac_v .gac_v2,.gac_bt{display:block!important}table.gssb_c{z-index:986  }.nbcl{background:url(/images/srpr/nav_logo80.png) no-repeat ;height:px;width:px}</style><script></script> </head><body dir="ltr" bgcolor="#fff"><script>(function(){var src='/images/srpr/nav_logo80.png';var iesg=false;document.body.onload = function(){window.n && window.n();if (document.images){new Image().src=src;}
if (!iesg){document.f&&document.f.q.focus();document.gbqf&&document.gbqf.q.focus();}
}
})();</script><textarea id="csi" style="display:none"></textarea><div id="mngb"><div id=gbar><nobr><b class=gb1>Search</b> <a class=gb1 href="http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi">Images</a> <a class=gb1 href="http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl">Maps</a> <a class=gb1 href="https://play.google.com/?hl=en&tab=w8">Play</a> <a class=gb1 href="http://www.youtube.com/?tab=w1">YouTube</a> <a class=gb1 href="http://news.google.com/nwshp?hl=en&tab=wn">News</a> <a class=gb1 href="https://mail.google.com/mail/?tab=wm">Gmail</a> <a class=gb1 href="https://drive.google.com/?tab=wo">Drive</a> <a class=gb1 style="text-decoration:none" href="http://www.google.com/intl/en/options/"><u>More</u> &raquo;</a></nobr></div><div id=guser width=100%><nobr><span id=gbn class=gbi></span><span id=gbf class=gbf></span><span id=gbe></span><a href="http://www.google.com/history/optout?hl=en" class=gb4>Web History</a> | <a  href="/preferences?hl=en" class=gb4>Settings</a> | <a target=_top id=gb_70 href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=en&continue=http://www.google.com/" class=gb4>Sign in</a></nobr></div><div class=gbh style=left:0></div><div class=gbh style=right:0></div></div><iframe name="wgjf" style="display:none"></iframe><center><br clear="all" id="lgpd"><div id="lga"><img alt="Google" height="95" src="/intl/en_ALL/images/srpr/logo1w.png" width="275" id="hplogo" onload="window.lol&&lol()" style="padding:28px 0 14px"><br><br></div><form action="/search" name="f"><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%">&nbsp;</td><td align="center" nowrap="nowrap"><input name="ie" value="ISO-8859-1" type="hidden"><input value="en" name="hl" type="hidden"><input name="source" type="hidden" value="hp"><div class="ds" style="height:32px;margin:4px 0"><input autocomplete="off" class="lst" value="" title="Google Search" maxlength="2048" name="q" size="57" style="color:#000;margin:0;padding:5px 8px 0 6px;vertical-align:top"></div><br style="line-height:0"><span class="ds"><span class="lsbb"><input class="lsb" value="Google Search" name="btnG" type="submit"></span></span><span class="ds"><span class="lsbb"><input class="lsb" value="I'm Feeling Lucky" name="btnI" type="submit" onclick="if(this.form.q.value)this.checked=1; else top.location='/doodles/'"></span></span></td><td class="fl sblc" align="left" nowrap="nowrap" width="25%"><a href="/advanced_search?hl=en&amp;authuser=0">Advanced search</a><a href="/language_tools?hl=en&amp;authuser=0">Language tools</a></td></tr></table><input type="hidden" id="gbv" name="gbv" value="1"></form><div id="gac_scont"></div><div style="font-size:83%;min-height:3.5em"><br></div><span id="footer"><div style="font-size:10pt"><div id="fll" style="margin:19px auto;text-align:center"><a href="/intl/en/ads/">Advertising&nbsp;Programs</a><a href="/services/">Business Solutions</a><a href="https://plus.google.com/116899029375914044550" rel="publisher">+Google</a><a href="/intl/en/about.html">About Google</a></div></div><p style="color:#767676;font-size:8pt">&copy; 2012 - <a href="/intl/en/policies/">Privacy & Terms</a></p></span></center><div id=xjsd></div><div id=xjsi><script>if(google.y)google.y.first=[];(function(){var b;function c(a){window.setTimeout(function(){var d=document.createElement("script");d.src=a;document.getElementById("xjsd").appendChild(d)},0)}google.dljp=function(a){b=a;google.xjsi||(google.xjsu=a,c(b))};google.dlj=c;})();
if(!google.xjs){google.dstr=[];google.rein=[];window._=window._||{};window._._DumpException=function(e){throw e};if(google.timers&&google.timers.load.t){google.timers.load.t.xjsls=new Date().getTime();}google.dljp('/xjs/_/js/hp/sb_he,pcc/rt\x3dj/ver\x3dGiQcZKR-BCI.en_US./d\x3d1/sv\x3d1/rs\x3dAItRSTNDgU2_RcVfGl_L28RV7ZR5V1br3w');google.xjs=1;}google.pmc={sb:{"agen":false,"cgen":true,"client":"heirloom-hp","dh":true,"ds":"","eqch":true,"fl":true,"host":"google.com","jsonp":true,"msgs":{"lcky":"I\u0026#39;m Feeling Lucky","lml":"Learn more","oskt":"Input tools","psrc":"This search was removed from your \u003Ca href=\"/history\"\u003EWeb History\u003C/a\u003E","psrl":"Remove","sbit":"Search by image","srch":"Google Search"},"ovr":{"l":1,"ms":1},"pq":"","qcpw":false,"scd":10,"sce":5,"stok":"uMvl5K1vbN2PL59dk8281sta3EI"},pcc:{}};google.y.first.push(function(){if(google.med){google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/');google.hs&&google.hs.init&&google.hs.init()});if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);}</script></div><script>(function(){var b,c,d,e;function g(a,f){a.removeEventListener?(a.removeEventListener("load",f,!1),a.removeEventListener("error",f,!1)):(a.detachEvent("onload",f),a.detachEvent("onerror",f))}function h(a){e=(new Date).getTime();++c;a=a||window.event;a=a.target||a.srcElement;g(a,h)}var j=document.getElementsByTagName("img");b=j.length;
for(var k=c=0,l;k<b;++k)l=j[k],l.complete||"string"!=typeof l.src||!l.src?++c:l.addEventListener?(l.addEventListener("load",h,!1),l.addEventListener("error",h,!1)):(l.attachEvent("onload",h),l.attachEvent("onerror",h));d=b-c;
function m(){if(google.timers.load.t){google.timers.load.t.ol=(new Date).getTime();google.timers.load.t.iml=e;google.kCSI.imc=c;google.kCSI.imn=b;google.kCSI.imp=d;void 0!==google.stt&&(google.kCSI.stt=google.stt);google.csiReport&&google.csiReport()}}window.addEventListener?window.addEventListener("load",m,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent("onload",m);google.timers.load.t.prt=e=(new Date).getTime();})();
</script></body></html> 
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  توضيح الخطأ في الكود والغرض منه aftfm 2 70 18-09-17, 01:42 AM
آخر رد: أبو نوره

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم