تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[مثال] الكمبو بوكس الخاص بالفيجول ستديو
#1
هل فكر احد من قبل كيف اصبح الكمبو بوكس الخاص بالفيجول ستديو كما فى الصورة

   

اولا: كيف اضاف صور الالوان لكل خيار بهذه الطريقة؟
ثانيا: كيف اضاف 3 صفحات للكمبو بوكس؟
الرد
تم الشكر بواسطة:
#2
قد يكون تاب بداخله ليست بوكس
الرد
تم الشكر بواسطة:
#3
(01-04-17, 07:22 PM)Mohamed371 كتب :
هل فكر احد من قبل كيف اصبح الكمبو بوكس الخاص بالفيجول ستديو كما فى الصورةاولا: كيف اضاف صور الالوان لكل خيار بهذه الطريقة؟
ثانيا: كيف اضاف 3 صفحات للكمبو بوكس؟

السلام عليكم

تفضل هذا الكلاس كامل
كود :
Imports System.Windows.Forms.VisualStyles
Imports System.Windows.Forms.Design
Imports System.Windows.Forms
Imports System.ComponentModel
Imports System.Globalization
Imports System.Drawing.Design
Imports System.Reflection
Imports System.Drawing
''' <summary>
''' Represents a Windows picker box that displays Color values.
''' </summary>
<DefaultEvent("ValueChanged")>
<DefaultProperty("Value")>
Public Class ColorPicker
   Inherits PickerBase
   ''' <summary>
   ''' Constructor
   ''' </summary>
   Public Sub New()
       MyBase.New(GetType(Color))
       Value = Color.White
   End Sub


   ''' <summary>
   ''' Value
   ''' </summary>
   Public Shadows Property Value() As Color
       Get
           Return DirectCast(MyBase.Value, Color)
       End Get
       Set(value As Color)
           MyBase.Value = value
       End Set
   End Property
   <Browsable(False), EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)> Overrides Property Text As String
End Class
''' <summary>
''' Represents a base class of a Windows Picker control that allows you to edit a value of any type.
''' </summary>
Public MustInherit Class PickerBase
   Inherits ContainerControl
   ''' <summary>
   ''' Constructor
   ''' </summary>
   ''' <param name="type">The Type of object that can be edited by this control.</param>
   Protected Sub New(type As Type)
       MyBase.SetStyle(ControlStyles.Selectable, True)
       MyBase.SetStyle(ControlStyles.FixedHeight, True)
       MyBase.SetStyle(ControlStyles.DoubleBuffer Or ControlStyles.AllPaintingInWmPaint Or ControlStyles.UserPaint, True)

       MyBase.ResizeRedraw = True

       m_paintValueOnly = False
       m_paintValueFrame = True
       m_paintValueWidth = 20
       m_textEditable = True
       m_autoCompletion = True

       dropDownCommit = False
       editingText = False

       m_editedType = type
       typeEditor = Nothing
       typeConverter = Nothing
       typeContext = Nothing
       m_parseMethod = Nothing
       editedValue = Nothing

       MyBase.SuspendLayout()
       MyBase.CausesValidation = True

       PickerButton1 = New PickerButton(Me)
       PickerValueBox1 = New PickerValueBox(Me)
       pickerTextBox = New TextBox()
       PickerListBox1 = New PickerListBox(Me)
       PickerService1 = New PickerService(Me)

       ' PickerButton1
       PickerButton1.Visible = True
       PickerButton1.Cursor = Cursors.[Default]
       AddHandler PickerButton1.MouseDown, AddressOf PickerButton1_MouseDown
       AddHandler PickerButton1.MouseUp, AddressOf PickerButton1_MouseUp

       ' PickerValueBox1
       PickerValueBox1.Visible = False
       PickerValueBox1.Cursor = Cursors.[Default]
       AddHandler PickerValueBox1.MouseDown, AddressOf PickerValueBox1_MouseDown

       ' pickerTextBox
       pickerTextBox.AcceptsReturn = False
       pickerTextBox.AcceptsTab = False
       pickerTextBox.CausesValidation = False
       pickerTextBox.BorderStyle = BorderStyle.None
       AddHandler pickerTextBox.KeyDown, AddressOf pickerTextBox_KeyDown
       AddHandler pickerTextBox.KeyPress, AddressOf pickerTextBox_KeyPress
       AddHandler pickerTextBox.KeyUp, AddressOf pickerTextBox_KeyUp
       AddHandler pickerTextBox.TextChanged, AddressOf pickerTextBox_TextChanged
       AddHandler pickerTextBox.GotFocus, AddressOf pickerTextBox_GotFocus
       AddHandler pickerTextBox.LostFocus, AddressOf pickerTextBox_LostFocus
       AddHandler pickerTextBox.Validating, AddressOf pickerTextBox_Validating
       AddHandler pickerTextBox.Validated, AddressOf pickerTextBox_Validated

       ' PickerListBox1
       PickerListBox1.Visible = True
       AddHandler PickerListBox1.MouseUp, AddressOf PickerListBox1_MouseUp
       AddHandler PickerListBox1.SelectedIndexChanged, AddressOf PickerListBox1_SelectedIndexChanged

       ' pickerBase
       BackColor = SystemColors.Window
       ForeColor = SystemColors.WindowText

       MyBase.Controls.Add(PickerButton1)
       MyBase.Controls.Add(PickerValueBox1)
       MyBase.Controls.Add(pickerTextBox)
       MyBase.ResumeLayout()
   End Sub

   Private m_editedType As Type
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the Type this control can edit.
   ''' </summary>
   Protected Property EditedType() As Type
       Get
           Return m_editedType
       End Get
       Set(value As Type)
           If m_editedType <> value Then
               m_editedType = value
               typeEditor = Nothing
               typeConverter = Nothing
               m_parseMethod = Nothing
               LayoutControls()
               MyBase.Invalidate(True)
           End If
       End Set
   End Property

   Private typeEditor As UITypeEditor
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the type editor for this control.
   ''' </summary>
   Protected Property Editor() As UITypeEditor
       Get
           If typeEditor Is Nothing Then
               typeEditor = DefaultEditor
           End If
           Return typeEditor
       End Get
       Set(value As UITypeEditor)
           If typeEditor IsNot value Then
               typeEditor = value
           End If
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets the default type editor for this control.
   ''' </summary>
   Protected ReadOnly Property DefaultEditor() As UITypeEditor
       Get
           Return DirectCast(TypeDescriptor.GetEditor(m_editedType, GetType(UITypeEditor)), UITypeEditor)
       End Get
   End Property

   Private typeConverter As TypeConverter
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the type editor for this control.
   ''' </summary>
   Protected Property Converter() As TypeConverter
       Get
           If typeConverter Is Nothing Then
               typeConverter = DefaultConverter
           End If
           Return typeConverter
       End Get
       Set(value As TypeConverter)
           If typeConverter IsNot value Then
               typeConverter = value
           End If
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets the default type editor for this control.
   ''' </summary>
   Protected ReadOnly Property DefaultConverter() As TypeConverter
       Get
           Return TypeDescriptor.GetConverter(m_editedType)
       End Get
   End Property

   Private m_parseMethod As MethodInfo
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the type parse method for this control.
   ''' </summary>
   Protected Property ParseMethod() As MethodInfo
       Get
           If m_parseMethod Is Nothing Then
               Dim array As Type() = New Type() {GetType(String), GetType(IFormatProvider)}
               m_parseMethod = EditedType.GetMethod("Parse", array)
           End If
           Return m_parseMethod
       End Get
       Set(value As MethodInfo)
           If m_parseMethod <> value Then
               m_parseMethod = value
           End If
       End Set
   End Property

   Private typeContext As ITypeDescriptorContext
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the context that will be used to convert the edited value using type converters.
   ''' </summary>
   Public Property Context() As ITypeDescriptorContext
       Get
           Return typeContext
       End Get
       Set(value As ITypeDescriptorContext)
           If (typeContext Is Nothing) OrElse Not typeContext.Equals(value) Then
               typeContext = value
           End If
       End Set
   End Property

   Private m_autoCompletion As Boolean
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether to auto completion.
   ''' </summary>
   Protected Property AutoCompletion() As Boolean
       Get
           Return m_autoCompletion
       End Get
       Set(value As Boolean)
           If m_autoCompletion <> value Then
               m_autoCompletion = value
           End If
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether to support paint value.
   ''' </summary>
   Protected ReadOnly Property PaintValueSupported() As Boolean
       Get
           If Editor IsNot Nothing Then
               Return Editor.GetPaintValueSupported()
           End If

           Return False
       End Get
   End Property

   Private m_textEditable As Boolean
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether can edit text.
   ''' </summary>
   Protected Property TextEditable() As Boolean
       Get
           Return m_textEditable
       End Get
       Set(value As Boolean)
           If m_textEditable <> value Then
               m_textEditable = value
           End If
       End Set
   End Property

   Private m_paintValueOnly As Boolean
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether to show only the rectangle that displays a representation of the edited value.
   ''' </summary>
   Protected Property PaintValueOnly() As Boolean
       Get
           Return m_paintValueOnly
       End Get
       Set(value As Boolean)
           If m_paintValueOnly <> value Then
               m_paintValueOnly = value
               LayoutControls()
               MyBase.Invalidate(True)
           End If
       End Set
   End Property

   Private m_paintValueFrame As Boolean
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether a frame around the area that previews the edited value is displayed or not.
   ''' </summary>
   Protected Property PaintValueFrame() As Boolean
       Get
           Return m_paintValueFrame
       End Get
       Set(value As Boolean)
           If m_paintValueFrame <> value Then
               m_paintValueFrame = value
           End If
       End Set
   End Property

   Private m_paintValueWidth As Integer
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the width of the value painter.
   ''' </summary>
   Protected Property PaintValueWidth() As Integer
       Get
           Return m_paintValueWidth
       End Get
       Set(value As Integer)
           If m_paintValueWidth <> value Then
               m_paintValueWidth = value
           End If
       End Set
   End Property

   Private editedValue As Object = Nothing
   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the value edited by the control.
   ''' </summary>
   Public Property Value() As Object
       Get
           Return editedValue
       End Get
       Set(value As Object)
           SetValue(value)
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the prederred height of the control.
   ''' </summary>
   Public ReadOnly Property PreferredHeight() As Integer
       Get
           Return MyBase.FontHeight + SystemInformation.BorderSize.Height * 4 + 3
       End Get
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets or sets a value indicating whether text in the text box is read-only.
   ''' </summary>
   Public Property [ReadOnly]() As Boolean
       Get
           Return pickerTextBox.[ReadOnly]
       End Get
       Set(value As Boolean)
           If [ReadOnly] <> value Then
               pickerTextBox.[ReadOnly] = value
               PickerValueBox1.Enabled = Not value
               PickerButton1.Enabled = Not value
               MyBase.Invalidate(True)
               OnReadOnlyChanged(New EventArgs())
           End If
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets or sets the text associated with this control.
   ''' </summary>
   Public Overrides Property Text() As String
       Get
           Return pickerTextBox.Text
       End Get
       Set(value As String)
           If Text <> value Then
               CommitText(value)
           End If
       End Set
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Gets a value indicating whether the control has input focus.
   ''' </summary>
   Public Overrides ReadOnly Property Focused() As Boolean
       Get
           Return MyBase.ContainsFocus
       End Get
   End Property

   ''' <summary>
   ''' Occurs when the ReadOnly property is changed on the control.
   ''' </summary>
   Public Event ReadOnlyChanged As EventHandler
   ''' <summary>
   ''' Occurs when the Value property is changed on the control.
   ''' </summary>
   Public Event ValueChanged As EventHandler

   Private PickerButton1 As PickerButton
   Private PickerValueBox1 As PickerValueBox
   Private pickerTextBox As TextBox
   Private PickerListBox1 As PickerListBox
   Private PickerService1 As PickerService

   Private dropDownCommit As Boolean
   Private editingText As Boolean

   Private Sub LayoutControls()
       ' Get Inner Client Rectangle
       Dim inner As Rectangle = MyBase.ClientRectangle
       inner.Inflate(-2, -2)

       Dim buttonwidth As Integer = SystemInformation.VerticalScrollBarWidth
       '17
       Dim split As Integer = 4

       PickerButton1.SetBounds(inner.Right - buttonwidth, inner.Y, buttonwidth, inner.Height)
       PickerButton1.DropDown = IsDropDown()

       Dim editor As Rectangle = inner
       editor.Inflate(-1, -1)

       If PaintValueSupported Then
           If PaintValueOnly Then
               PickerValueBox1.SetBounds(editor.X, editor.Y, editor.Width, editor.Height)

               PickerValueBox1.Visible = True
               pickerTextBox.Visible = False
           Else
               PickerValueBox1.SetBounds(editor.X, editor.Y, PaintValueWidth, editor.Height)
               pickerTextBox.SetBounds(editor.X + PaintValueWidth + split, editor.Y, editor.Width - PaintValueWidth - split, editor.Height)

               PickerValueBox1.Visible = True
               pickerTextBox.Visible = True
           End If
       Else
           pickerTextBox.SetBounds(editor.X, editor.Y, editor.Width, editor.Height)

           PickerValueBox1.Visible = False
           pickerTextBox.Visible = True
       End If
   End Sub
   Private Sub AdjustHeight()
       MyBase.Height = PreferredHeight
   End Sub
   Private Function CommitText(text As String) As Boolean
       Dim value As Object = Nothing
       Try
           If Converter IsNot Nothing AndAlso Converter.CanConvertFrom(typeContext, GetType(String)) Then
               value = Converter.ConvertFromString(typeContext, CultureInfo.CurrentUICulture, text)
           End If

           Dim parse As MethodInfo = ParseMethod
           If (value Is Nothing) AndAlso (parse IsNot Nothing) Then
               value = parse.Invoke(Nothing, New Object() {text})
           End If
       Catch
       End Try

       If value Is Nothing Then
           Return False
       End If
       Return CommitValue(value)
   End Function
   Private Function CommitValue(value As Object) As Boolean
       Try
           PickerService1.CloseDropDown()
           SetValue(value)
           Return True
       Catch
           Return False
       End Try
   End Function
   Private Sub CommitList()
       Dim item As Object = PickerListBox1.SelectedItem
       dropDownCommit = False
       If item IsNot Nothing Then
           CommitValue(item)
       End If
   End Sub
   Private Function CanTextEditable() As Boolean
       If TextEditable AndAlso (Not PaintValueOnly OrElse Not PaintValueSupported) Then
           If Converter IsNot Nothing Then
               Return Converter.CanConvertFrom(typeContext, GetType(String))
           End If
       End If
       Return False
   End Function
   Private Function IsEnumerable() As Boolean
       If Converter IsNot Nothing AndAlso Converter.GetStandardValuesSupported(typeContext) AndAlso (Converter.GetStandardValues(typeContext).Count <> 0) Then
           Return True
       End If
       Return False
   End Function
   Private Function IsDropDown() As Boolean
       If Editor IsNot Nothing Then
           Return Editor.GetEditStyle() <> UITypeEditorEditStyle.Modal
       End If
       Return True
   End Function
   Private Function GetValueList() As Object()
       Dim values As Object() = Nothing
       If Converter.GetStandardValuesSupported(typeContext) Then
           Dim collection As ICollection = Converter.GetStandardValues(typeContext)
           values = New Object(collection.Count - 1) {}
           collection.CopyTo(values, 0)
       End If
       Return values
   End Function
   Private Function GetValueAsText(value As Object) As String
       If value Is Nothing Then
           Return String.Empty
       End If
       If TypeOf value Is String Then
           Return DirectCast(value, String)
       End If
       Try
           If Converter IsNot Nothing AndAlso Converter.CanConvertTo(typeContext, GetType(String)) Then
               Return Converter.ConvertToString(typeContext, CultureInfo.CurrentUICulture, value)
           End If
       Catch
       End Try

       Return value.ToString()
   End Function
   Private Function UpdateTextWithValue() As Boolean
       Dim text As String = GetValueAsText(Value)
       If text Is Nothing Then
           pickerTextBox.Text = String.Empty
           Return False
       End If
       If pickerTextBox.Text <> text Then
           pickerTextBox.Text = text
           Return True
       End If
       Return False
   End Function
   Private Sub SetValue(value As Object)
       If value IsNot Nothing Then
           If Convert.IsDBNull(value) Then
               value = Nothing
           End If
           If value IsNot Nothing AndAlso Not EditedType.IsAssignableFrom(value.[GetType]()) Then
               Throw New InvalidCastException("PickerBase.Value : Bad value type.")
           End If
       End If
       If editedValue = value OrElse (editedValue IsNot Nothing AndAlso value IsNot Nothing AndAlso editedValue.Equals(value)) Then
           UpdateTextWithValue()
       Else
           editedValue = value
           If UpdateTextWithValue() Then
               pickerTextBox.SelectionStart = 0
               pickerTextBox.SelectionLength = 0
           End If

           If PaintValueSupported Then
               MyBase.Invalidate(True)
           End If
           OnValueChanged(New EventArgs())
       End If
   End Sub
   Private Sub DoDropDown()
       If (Editor Is Nothing) OrElse (Editor.GetEditStyle() = UITypeEditorEditStyle.None) Then
           If Not IsEnumerable() Then
               Return
           End If

           Dim array As Object() = GetValueList()
           PickerListBox1.Items.Clear()
           Using graphics As Graphics = MyBase.CreateGraphics()
               Dim width As Integer = 0
               Dim font As Font = PickerListBox1.Font
               For Each item As Object In array
                   If Not PickerListBox1.Items.Contains(item) Then
                       Dim text As String = GetValueAsText(item)
                       If Not PaintValueOnly Then
                           Dim size As SizeF = graphics.MeasureString(text, font)
                           width = CInt(Math.Max(CSng(width), size.Width))
                       End If
                       PickerListBox1.Items.Add(item)
                   End If
               Next
               If Me.PaintValueSupported Then
                   width += 24
               End If

               Dim bound As Rectangle = MyBase.Bounds
               PickerListBox1.SelectedItem = Value
               PickerListBox1.Height = CInt(Math.Max(font.GetHeight() + 2.0F, CSng(Math.Min(200, PickerListBox1.PreferredHeight))))
               PickerListBox1.Width = Math.Max(width, bound.Width - 2)
               dropDownCommit = False
               PickerService1.DropDownControl(PickerListBox1)
               Return
           End Using
       End If

       Try
           Dim value__1 As Object = Editor.EditValue(PickerService1, Value)
           CommitValue(value__1)
       Catch
       End Try
   End Sub
   Private Function ProcessEditorKey(key As Keys) As Boolean
       If Not [ReadOnly] Then
           If key = Keys.Delete Then
               Return Not CanTextEditable()
           End If

           Dim alt As Boolean = (key And Keys.Alt) <> Keys.None
           Dim data As Keys = key And Keys.KeyCode
           If key = Keys.F4 OrElse (alt AndAlso data = Keys.Down) Then
               DoDropDown()
               Return True
           End If

           If Not alt AndAlso (data = Keys.Down OrElse data = Keys.Up) Then
               If IsEnumerable() Then
                   SelectEnumerableValue(data <> Keys.Down)
                   Return True
               End If
           End If
       End If
       Return False
   End Function
   Private Sub SelectEnumerableValue([next] As Boolean)
       If Not IsEnumerable() Then
           Return
       End If

       Dim index As Integer
       Dim array As Object() = GetValueList()
       index = If([next], (array.Length - 1), 0)
       For i As Integer = 0 To array.Length - 1
           If array(i).Equals(Value) Then
               If [next] Then
                   If i = 0 Then
                       Return
                   End If
                   index = i - 1
                   Exit For
               End If
               If i = (array.Length - 1) Then
                   Return
               End If
               index = i + 1
               Exit For
           End If
       Next
       CommitValue(array(index))
       pickerTextBox.SelectAll()
   End Sub
   Private Sub PaintBorder(g As Graphics)
       If VisualStyleRenderer.IsSupported Then
           ComboBoxRenderer.DrawTextBox(g, MyBase.ClientRectangle, ComboBoxState.Normal)
           Dim bound As Rectangle = MyBase.ClientRectangle
           bound.Inflate(-1, -1)
           Using brush As Brush = New SolidBrush(BackColor)
               g.FillRectangle(brush, bound)
           End Using
       Else
           Using brush As Brush = New SolidBrush(BackColor)
               g.FillRectangle(brush, MyBase.ClientRectangle)
           End Using
           ControlPaint.DrawBorder3D(g, MyBase.ClientRectangle, Border3DStyle.Sunken)
       End If
   End Sub

   Private Sub PickerButton1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs)
       If e.Button = MouseButtons.Left AndAlso PickerButton1.DropDown Then
           MyBase.Focus()
           DoDropDown()
       End If
   End Sub
   Private Sub PickerButton1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs)
       If e.Button = MouseButtons.Left AndAlso Not PickerButton1.DropDown Then
           MyBase.Focus()
           DoDropDown()
       End If
   End Sub

   Private Sub PickerValueBox1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs)
       If e.Button = MouseButtons.Left Then
           MyBase.Focus()
           If Not CanTextEditable() Then
               DoDropDown()
           End If
       End If
   End Sub

   Private Sub pickerTextBox_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs)
       OnKeyDown(e)
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs)
       OnKeyUp(e)
       editingText = False
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
       editingText = (e.KeyChar <> ChrW(27)) AndAlso (e.KeyChar <> ControlChars.Back)
       OnKeyPress(e)
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs)
       OnTextChanged(e)
       If AutoCompletion AndAlso editingText AndAlso CanTextEditable() Then
           editingText = False
           If Converter IsNot Nothing AndAlso Converter.GetStandardValuesSupported(typeContext) Then
               Dim text__1 As String = Text.ToUpper()
               If text__1.Length <> 0 Then
                   Dim collection As ICollection = Converter.GetStandardValues(typeContext)
                   For Each item As Object In collection
                       Dim itemtext As String = Converter.ConvertToString(typeContext, CultureInfo.CurrentUICulture, item)
                       If itemtext.ToUpper().StartsWith(text__1) Then
                           pickerTextBox.Text = itemtext
                           pickerTextBox.[Select](text__1.Length, itemtext.Length - text__1.Length)
                           Return
                       End If
                   Next
               End If
           End If
       End If
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_GotFocus(sender As Object, e As EventArgs)
       MyBase.Invalidate(True)
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_LostFocus(sender As Object, e As EventArgs)
       MyBase.Invalidate(True)
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_Validated(sender As Object, e As EventArgs)
   End Sub
   Private Sub pickerTextBox_Validating(sender As Object, e As CancelEventArgs)
   End Sub

   Private Sub PickerListBox1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs)
       If e.Button = MouseButtons.Left Then
           CommitList()
       End If
   End Sub
   Private Sub PickerListBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs)
       dropDownCommit = True
   End Sub

   ''' <summary>
   ''' Determines whether the specified key is a regular input key or a special key that requires preprocessing.
   ''' </summary>
   ''' <param name="key">One of the Keys values.</param>
   ''' <returns>true if the specified key is a regular input key; otherwise, false.</returns>
   Protected Overrides Function IsInputKey(key As Keys) As Boolean
       If key = Keys.Delete Then
           Return True
       End If
       Return MyBase.IsInputKey(key)
   End Function
   ''' <summary>
   ''' Processes a dialog key.
   ''' </summary>
   ''' <param name="key">One of the Keys values that represents the key to process.</param>
   ''' <returns>true if the key was processed by the control; otherwise, false.</returns>
   Protected Overrides Function ProcessDialogKey(key As Keys) As Boolean
       If Not ProcessEditorKey(key) Then
           Return MyBase.ProcessDialogKey(key)
       End If
       Return True
   End Function
   ''' <summary>
   ''' Performs the work of scaling the entire control and any child controls.
   ''' </summary>
   ''' <param name="dx">The ratio by which to scale the control horizontally.</param>
   ''' <param name="dy">The ratio by which to scale the control vertically.</param>
   Protected Overrides Sub ScaleCore(dx As Single, dy As Single)
       MyBase.ScaleCore(dx, dy)
       LayoutControls()
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Performs the work of setting the specified bounds of this control.
   ''' </summary>
   ''' <param name="x">The new Left property value of the control.</param>
   ''' <param name="y">The new Right property value of the control.</param>
   ''' <param name="width">The new Width property value of the control.</param>
   ''' <param name="height">The new Height property value of the control.</param>
   ''' <param name="specified">A bitwise combination of the BoundsSpecified values.</param>
   Protected Overrides Sub SetBoundsCore(x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, specified As BoundsSpecified)
       If height <> MyBase.Height Then
           height = PreferredHeight
       End If
       MyBase.SetBoundsCore(x, y, width, height, specified)
       LayoutControls()
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the BackColorChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnBackColorChanged(e As EventArgs)
       pickerTextBox.BackColor = BackColor
       MyBase.OnBackColorChanged(e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the CursorChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnCursorChanged(e As EventArgs)
       MyBase.OnCursorChanged(e)
       pickerTextBox.Cursor = Cursor
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the EnabledChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnEnabledChanged(e As EventArgs)
       MyBase.OnEnabledChanged(e)
       pickerTextBox.Enabled = MyBase.Enabled
       PickerButton1.Enabled = MyBase.Enabled
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the Enter event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnEnter(e As EventArgs)
       MyBase.OnEnter(e)
       MyBase.Invalidate(True)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the FontChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnFontChanged(e As EventArgs)
       pickerTextBox.Font = Font
       MyBase.OnFontChanged(e)
       AdjustHeight()
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the ForeColorChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnForeColorChanged(e As EventArgs)
       pickerTextBox.ForeColor = ForeColor
       MyBase.OnForeColorChanged(e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the GotFocus event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnGotFocus(e As EventArgs)
       MyBase.OnGotFocus(e)
       If pickerTextBox.Visible Then
           pickerTextBox.Focus()
       End If
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the HandleCreated event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnHandleCreated(e As EventArgs)
       MyBase.OnHandleCreated(e)
       AdjustHeight()
       LayoutControls()
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the KeyDown event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnKeyDown(e As KeyEventArgs)
       If ProcessEditorKey(e.KeyData) Then
           e.Handled = True
       End If
       MyBase.OnKeyDown(e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the KeyPress event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnKeyPress(e As KeyPressEventArgs)
       If Not CanTextEditable() Then
           e.Handled = True
       End If
       MyBase.OnKeyPress(e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the Leave event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnLeave(e As EventArgs)
       PickerService1.HideHolder()
       MyBase.OnLeave(e)
       MyBase.Invalidate(True)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the MouseDown event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnMouseDown(e As MouseEventArgs)
       MyBase.OnMouseDown(e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the MouseWheel event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnMouseWheel(e As MouseEventArgs)
       If Control.ModifierKeys = Keys.None Then
           If Focused AndAlso Not [ReadOnly] Then
               If IsEnumerable() Then
                   SelectEnumerableValue(e.Delta > 0)
               End If
           End If
           MyBase.OnMouseWheel(e)
       End If
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the Paint event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
       MyBase.OnPaint(e)
       PaintBorder(e.Graphics)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the SystemColorsChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnSystemColorsChanged(e As EventArgs)
       MyBase.OnSystemColorsChanged(e)
       PickerService1.SystemColorsChanged()
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the Validating event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overrides Sub OnValidating(e As CancelEventArgs)
       PickerService1.HideHolder()
       If Not CommitText(pickerTextBox.Text) Then
           e.Cancel = True
       End If
       MyBase.OnValidating(e)
   End Sub

   ''' <summary>
   ''' Raises the ReadOnlyChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overridable Sub OnReadOnlyChanged(e As EventArgs)
       RaiseEvent ReadOnlyChanged(Me, e)
   End Sub
   ''' <summary>
   ''' Raises the OnValueChanged event.
   ''' </summary>
   ''' <param name="e">The event data.</param>
   Protected Overridable Sub OnValueChanged(e As EventArgs)
       RaiseEvent ValueChanged(Me, e)
   End Sub

#Region "PickerButton"
   Private Class PickerButton
       Inherits Button
       Public Sub New(parent As PickerBase)
           parentControl = parent
           isDropDown = False
           buttonHot = False
           buttonPressed = False

           BackColor = SystemColors.Control
           ForeColor = SystemColors.ControlText

           MyBase.TabStop = False
           MyBase.IsDefault = False

           MyBase.SetStyle(ControlStyles.Selectable, False)
       End Sub

       Private parentControl As PickerBase
       Private buttonPressed As Boolean
       Private buttonHot As Boolean
       Private isDropDown As Boolean

       Public Property DropDown() As Boolean
           Get
               Return isDropDown
           End Get
           Set(value As Boolean)
               isDropDown = value
               MyBase.Invalidate()
           End Set
       End Property

       Protected Overrides Sub OnGotFocus(e As EventArgs)
           MyBase.OnGotFocus(e)
           parentControl.Invalidate(True)
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnLostFocus(e As EventArgs)
           MyBase.OnLostFocus(e)
           parentControl.Invalidate(True)
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnMouseDown(e As MouseEventArgs)
           If e.Button = MouseButtons.Left Then
               buttonPressed = True
               MyBase.Invalidate()
           End If
           MyBase.OnMouseDown(e)
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnMouseUp(e As MouseEventArgs)
           MyBase.OnMouseUp(e)
           If e.Button = MouseButtons.Left Then
               buttonPressed = False
               MyBase.Invalidate()
           End If
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnMouseEnter(e As EventArgs)
           MyBase.OnMouseEnter(e)
           buttonHot = True
           MyBase.Invalidate()
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnMouseLeave(e As EventArgs)
           MyBase.OnMouseLeave(e)
           buttonHot = False
           MyBase.Invalidate()
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
           Dim g As Graphics = e.Graphics
           Dim bounds As Rectangle = MyBase.ClientRectangle

           If isDropDown Then
               If VisualStyleRenderer.IsSupported Then
                   Dim state As ComboBoxState = If(MyBase.Enabled, (If(buttonPressed, ComboBoxState.Pressed, (If(buttonHot, ComboBoxState.Hot, ComboBoxState.Normal)))), ComboBoxState.Disabled)
                   ComboBoxRenderer.DrawDropDownButton(g, bounds, state)
               Else
                   Dim state As ButtonState = If(MyBase.Enabled, (If(buttonPressed, ButtonState.Pushed, ButtonState.Normal)), ButtonState.Inactive)
                   ControlPaint.DrawComboButton(g, bounds, state)
               End If
           Else
               If VisualStyleRenderer.IsSupported Then
                   ButtonRenderer.DrawParentBackground(g, bounds, Me)
                   Dim state As PushButtonState = If(MyBase.Enabled, (If(buttonPressed, PushButtonState.Pressed, (If(buttonHot, PushButtonState.Hot, PushButtonState.Normal)))), PushButtonState.Disabled)
                   ButtonRenderer.DrawButton(g, bounds, state)
               Else
                   MyBase.OnPaint(e)
               End If

               Dim x As Integer = bounds.Left + bounds.Width / 2 - 4
               Dim y As Integer = bounds.Bottom - 5
               Using brush As Brush = New SolidBrush(If(MyBase.Enabled, SystemColors.ControlText, SystemColors.GrayText))
                   g.FillRectangle(brush, x, y, 1, 2)
                   g.FillRectangle(brush, x + 4, y, 1, 2)
                   g.FillRectangle(brush, x + 8, y, 1, 2)
               End Using
           End If
       End Sub
       Protected Overrides Sub SetBoundsCore(x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, specified As BoundsSpecified)
           MyBase.SetBoundsCore(x, y, width, height, specified)
       End Sub
   End Class
#End Region

#Region "PickerValueBox"
   Private Class PickerValueBox
       Inherits Control
       Public Sub New(parent As PickerBase)
           parentControl = parent

           MyBase.SetStyle(ControlStyles.Selectable, False)
       End Sub

       Private parentControl As PickerBase

       Protected Overrides Sub OnPaint(e As PaintEventArgs)
           Dim g As Graphics = e.Graphics
           Dim bounds As Rectangle = MyBase.ClientRectangle

           Using brush As Brush = New SolidBrush(parentControl.BackColor)
               g.FillRectangle(brush, bounds)
           End Using

           parentControl.Editor.PaintValue(parentControl.Value, g, bounds)

           If parentControl.PaintValueFrame Then
               Using pen As New Pen(parentControl.ForeColor)
                   g.DrawRectangle(pen, bounds.X, bounds.Y, bounds.Width - 1, bounds.Height - 1)
               End Using
           End If

       End Sub
   End Class
#End Region

#Region "PickerService"
   Private Class PickerService
       Implements IServiceProvider
       Implements IWindowsFormsEditorService
       Public Sub New(parent As PickerBase)
           parentControl = parent
       End Sub

       Private parentControl As PickerBase
       Private closingDropDown As Boolean
       Private dropDownHolder As DropDownHolder

       Public ReadOnly Property Picker() As PickerBase
           Get
               Return parentControl
           End Get
       End Property
       Public Sub CancelEditing()
           HideHolder()
       End Sub
       Public Sub HideHolder()
           If (dropDownHolder IsNot Nothing) AndAlso dropDownHolder.Visible Then
               dropDownHolder.Visible = False
           End If
       End Sub
       Public Sub SystemColorsChanged()
           If dropDownHolder IsNot Nothing Then
               dropDownHolder.SystemColorChanged()
           End If
       End Sub
       Public Sub ValidateEditing()
           parentControl.dropDownCommit = True
           CloseDropDown()
       End Sub

       Public Function GetService(serviceType As System.Type) As Object Implements System.IServiceProvider.GetService
           If serviceType = GetType(IWindowsFormsEditorService) Then
               Return Me
           End If
           Return Nothing
       End Function

       Public Sub CloseDropDown() Implements System.Windows.Forms.Design.IWindowsFormsEditorService.CloseDropDown
           If Not closingDropDown Then
               Try
                   closingDropDown = True
                   If (dropDownHolder Is Nothing) OrElse Not dropDownHolder.Visible Then
                       Return
                   End If

                   If (dropDownHolder.Component Is parentControl.PickerListBox1) AndAlso parentControl.dropDownCommit Then
                       parentControl.CommitList()
                   End If

                   dropDownHolder.SetComponent(Nothing)
                   dropDownHolder.Visible = False
                   If parentControl.pickerTextBox.Visible Then
                       parentControl.pickerTextBox.Focus()
                   End If
               Finally
                   closingDropDown = False
               End Try
           End If

       End Sub

       Public Sub DropDownControl(control As System.Windows.Forms.Control) Implements System.Windows.Forms.Design.IWindowsFormsEditorService.DropDownControl
           If dropDownHolder Is Nothing Then
               dropDownHolder = New DropDownHolder(Me)
           End If
           control.RightToLeft = parentControl.RightToLeft
           dropDownHolder.Visible = False
           dropDownHolder.SetComponent(control)

           control.BackColor = parentControl.BackColor
           control.ForeColor = parentControl.ForeColor
           control.Font = parentControl.Font

           Dim rectparent As Rectangle = parentControl.Bounds
           Dim size As Size = dropDownHolder.Size
           Dim point As Point = parentControl.Parent.PointToScreen(New Point(0, 0))
           Dim rectworking As Rectangle = Screen.GetWorkingArea(control.MousePosition)

           If parentControl.RightToLeft = RightToLeft.No Then
               point.X = Math.Min((rectworking.X + rectworking.Width) - size.Width, Math.Max(rectworking.X, ((point.X + rectparent.X) + rectparent.Width) - size.Width))
           Else
               point.X = Math.Min((rectworking.X + rectworking.Width) - size.Width, Math.Max(rectworking.X, point.X + rectparent.X))
           End If
           point.Y += rectparent.Y
           If (rectworking.Y + rectworking.Height) < (size.Height + point.Y + parentControl.pickerTextBox.Height) Then
               point.Y -= size.Height
           Else
               point.Y = point.Y + rectparent.Height + 1
           End If

           dropDownHolder.SetBounds(point.X, point.Y, size.Width, size.Height)
           dropDownHolder.Visible = True
           dropDownHolder.FocusComponent()
           parentControl.pickerTextBox.SelectAll()
           dropDownHolder.DoModalLoop()
       End Sub

       Public Function ShowDialog(dialog As System.Windows.Forms.Form) As System.Windows.Forms.DialogResult Implements System.Windows.Forms.Design.IWindowsFormsEditorService.ShowDialog
           Return dialog.ShowDialog(parentControl)
       End Function
   End Class
#End Region

#Region "DropDownHoster"
   Private Class DropDownHolder
       Inherits Form
       Public Sub New(service As PickerService)
           currentControl = Nothing
           parentService = service
           Text = ""

           MyBase.StartPosition = FormStartPosition.Manual
           MyBase.ShowInTaskbar = False
           MyBase.ControlBox = False
           MyBase.MinimizeBox = False
           MyBase.MaximizeBox = False
           MyBase.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedToolWindow
           MyBase.Visible = False
       End Sub

       Private currentControl As Control
       Private parentService As PickerService

       Public Overridable ReadOnly Property Component() As Control
           Get
               Return currentControl
           End Get
       End Property
       Public Sub DoModalLoop()
           While MyBase.Visible
               'UnsafeNativeMethods.MsgWaitForMultipleObjects(1, 0, true, 250, 0xff);
               Application.DoEvents()
           End While
       End Sub
       Public Overridable Sub FocusComponent()
           If (currentControl IsNot Nothing) AndAlso MyBase.Visible Then
               currentControl.Focus()
           End If
       End Sub
       Public Overridable Sub SetComponent(control As Control)
           If currentControl IsNot Nothing Then
               MyBase.Controls.Remove(Me.currentControl)
               currentControl = Nothing
           End If
           If control IsNot Nothing Then
               MyBase.Controls.Add(control)
               MyBase.Size = New Size(2 + control.Width, 2 + control.Height)
               control.Location = New Point(0, 0)
               control.Visible = True
               currentControl = control
               AddHandler currentControl.Resize, AddressOf OnCurrentControlResize
           End If
           MyBase.Enabled = currentControl IsNot Nothing
       End Sub
       Public Sub SystemColorChanged()
           OnSystemColorsChanged(EventArgs.Empty)
       End Sub

       Private Sub OnCurrentControlResize(o As Object, e As EventArgs)
           If currentControl IsNot Nothing Then
               Dim width As Integer = MyBase.Width
               MyBase.Size = New Size(2 + currentControl.Width, 2 + currentControl.Height)
               If currentControl.RightToLeft = RightToLeft.No Then
                   MyBase.Left -= MyBase.Width - width
               End If
           End If
       End Sub

       Protected Overrides Sub OnClosed(e As EventArgs)
           If MyBase.Visible Then
               parentService.CancelEditing()
           End If
           MyBase.OnClosed(e)
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnDeactivate(e As EventArgs)
           If MyBase.Visible Then
               parentService.CancelEditing()
           End If
           MyBase.OnDeactivate(e)
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnMouseDown(e As MouseEventArgs)
           If e.Button = MouseButtons.Left Then
               parentService.ValidateEditing()
           End If
           MyBase.OnMouseDown(e)
       End Sub
       Protected Overrides Function ProcessDialogKey(key As Keys) As Boolean
           If (key And (Keys.Alt Or Keys.Control Or Keys.Shift)) = Keys.None Then
               Dim keys__1 As Keys = key And Keys.KeyCode
               If keys__1 = Keys.[Return] Then
                   parentService.ValidateEditing()
                   Return True
               End If
               If keys__1 = Keys.Escape Then
                   parentService.CancelEditing()
                   Return True
               End If
           End If
           Return MyBase.ProcessDialogKey(key)
       End Function
       Protected Overrides Sub SetBoundsCore(x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer, specified As BoundsSpecified)
           If currentControl IsNot Nothing Then
               currentControl.SetBounds(0, 0, width - 2, height - 2)
               width = currentControl.Width
               height = currentControl.Height
               If (height = 0) AndAlso (TypeOf currentControl Is ListBox) Then
                   height = DirectCast(currentControl, ListBox).ItemHeight
                   currentControl.Height = height
               End If
               width += 2
               height += 2
           End If
           MyBase.SetBoundsCore(x, y, width, height, specified)
       End Sub
   End Class
#End Region

#Region "PickerListBox"
   Private Class PickerListBox
       Inherits ListBox
       Public Sub New(parent As PickerBase)
           MyBase.IntegralHeight = False
           DrawMode = DrawMode.OwnerDrawVariable
           parentControl = parent
       End Sub

       Private parentControl As PickerBase

       Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As CreateParams
           Get
               Dim param As CreateParams = MyBase.CreateParams
               param.Style = param.Style And -8388609
               ' 0xFF7FFFFF: No border
               param.ExStyle = param.ExStyle And -513
               ' 0xFFFFFDFF: No client edge
               Return param
           End Get
       End Property
       Protected Overrides Sub OnMeasureItem(e As MeasureItemEventArgs)
           e.ItemHeight += 1
       End Sub
       Protected Overrides Sub OnDrawItem(e As DrawItemEventArgs)
           e.DrawBackground()

           If (e.Index >= 0) AndAlso (e.Index < MyBase.Items.Count) Then
               Dim data As Object = MyBase.Items(e.Index)
               Dim textrect As Rectangle = e.Bounds
               Dim valuerect As Rectangle = e.Bounds

               If parentControl.PaintValueSupported Then
                   valuerect.Height -= 1
                   If parentControl.PaintValueOnly Then
                       valuerect.X += 2
                       valuerect.Width -= 5
                   Else
                       valuerect.Width = parentControl.PaintValueWidth
                       valuerect.X += 2
                       textrect.X += parentControl.PaintValueWidth + 6
                       textrect.Width -= parentControl.PaintValueWidth - 6
                   End If

                   parentControl.Editor.PaintValue(data, e.Graphics, valuerect)
                   Dim pen As New Pen(ForeColor)
                   Try
                       If parentControl.PaintValueFrame Then
                           e.Graphics.DrawRectangle(pen, valuerect)
                       End If
                   Finally
                       pen.Dispose()
                   End Try
               End If

               If Not parentControl.PaintValueOnly OrElse Not parentControl.PaintValueSupported Then
                   Dim brush As Brush = New SolidBrush(e.ForeColor)
                   Try
                       e.Graphics.DrawString(parentControl.GetValueAsText(data), Font, brush, textrect)
                   Finally
                       brush.Dispose()
                   End Try
               End If
           End If

       End Sub
   End Class
#End Region
End Class
ويوجد مثال في المرفقات


الملفات المرفقة
.rar   Color Picker Combobox.rar (الحجم : 18.89 ك ب / التحميلات : 35)
الرد
تم الشكر بواسطة: sendbad100 , sendbad100 , Mohamed371


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
الموضوع : الكاتب الردود : المشاهدات : آخر رد
  حفظ ليست بوكس items إلى my.Sittinds visualist2015 1 51 15-06-19, 04:44 AM
آخر رد: asemshahen5
  [VB.NET] كيف يمكنني معرفة حجم قاعدة بيانات بالفيجول دوت نت issatiger 2 413 06-04-19, 12:48 PM
آخر رد: yasser54631
  سؤال حول عرض البيانات في تكست بوكس من قاعدة البيانات ahmadpal 0 107 26-03-19, 11:46 PM
آخر رد: ahmadpal
  خطأ فى كود الحذف من الكومبو بوكس احمد خطاب 1 88 25-03-19, 12:07 PM
آخر رد: asemshahen5
  السلام عليكم محتاج كود صغير للبحث داخل الكمبو بوكس عن طريق الكمبو بوكس نفسه mohamedgadain61 2 183 19-03-19, 04:07 PM
آخر رد: mohamedgadain61
  [VB.NET] جلب بينات من الداتا جريد فيور الى فورم 2 تاكست بوكس anis 16 695 15-03-19, 09:41 PM
آخر رد: anis
  [VB.NET] نص فلاشي في التكست بوكس EMADMW17 0 123 05-03-19, 03:13 PM
آخر رد: EMADMW17
  [VB.NET] فلترة الاسماء ضمن الليست بوكس من اليمين لليسار EMADMW17 0 149 03-03-19, 02:22 AM
آخر رد: EMADMW17
  التعديل على مشروع فيجول ستديو EMADMW17 11 523 24-02-19, 07:48 PM
آخر رد: elgokr
  [VB.NET] الفلترة ضمن الليست بوكس EMADSSS 2 208 21-02-19, 12:50 AM
آخر رد: EMADSSS

التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم